Бюджетний регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 39 сесії міської ради

7 скликання від 29 серпня 2019 року №1417

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Тульчинської міської ради

 

1. Загальна частина

1.1. Бюджетний регламент Тульчинської міської ради (далі – Бюджетний регламент) визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету громади (включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет) та звітування про його виконання.

1.2. Метою Бюджетного регламенту є впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Тульчинською міською радою, її виконавчими органами та структурними підрозділами протягом бюджетного періоду, залучення громадськості до обговорення рішень, які стосуються бюджету громади, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

1.3. Бюджетний регламент розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

 

2. Порядок складання та схвалення прогнозу бюджету міської об‘єднаної територіальної громади

2.1. Фінансове управління Тульчинської міської ради спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку України і Тульчинської ОТГ, та з урахуванням Бюджетної декларації, складає прогноз бюджету громади – документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту бюджету громади.

2.2. План заходів щодо організації роботи із складання прогнозу бюджету міської об‘єднаної територіальної громади складається та затверджується щороку виконавчим комітетом Тульчинської міської ради не пізніше 15 травня поточного року відповідно до додатку 1 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

2.3. Показники прогнозу місцевого бюджету визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Тульчинської ОТГ, врахованого при складанні прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про місцевий бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, що впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді.

2.4. Фінансове управління міської ради на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади на середньостроковий період  та аналізу виконання бюджету громади у попередніх та поточному періодах здійснює прогнозні розрахунки показників дохідної частини бюджету громади, граничних показників видаткової частини та фінансування бюджету громади на середньостроковий період.

2.5. Фінансове управління Тульчинської міської ради розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади та орієнтовні граничні показники видатків бюджету громади на середньостроковий період.

Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади.

2.6. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення пропозицій до прогнозу бюджету громади для подання до фінансового управління в установлений ним термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих пропозицій до прогнозу бюджету громади, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників прогнозу бюджету громади, згідно з вимогами фінансового управління міської ради.

2.7. Фінансове управління Тульчинської міської ради здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету громади і вимогам доведених інструкцій.

На основі аналізу керівник фінансового управління міської ради приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу бюджету громади.

2.8. Фінансове управління міської ради до 15 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету міської ради  прогноз  бюджету громади.

Прогноз бюджету громади містить:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Тульчинської ОТГ, враховані під час розроблення прогнозу;

2) загальні показники доходів і фінансування бюджету громади, загальні граничні показники видатків бюджету громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів бюджету громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) бюджету, показники за основними джерелами фінансування (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

5) граничні показники видатків бюджету громади за головними розпорядниками бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету громади;

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади.

2.9. Виконавчий комітет міської ради  не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює прогноз місцевого бюджету і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням на розгляд міської ради. Фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених прогнозом бюджету (включаючи пояснення відмінностей від прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат бюджету із зазначенням пріоритетних напрямків).

2.10. Тульчинська міська рада розглядає прогноз  у наступному порядку:

1) Постійні комісії міської ради розглядають прогноз бюджету громади, розробляють свої пропозиції щодо бюджетної політики Тульчинської ОТГ та  подають їх на розгляд постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі у десятиденний строк з дня надходження прогнозу до міської ради.

2) Комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі розглядає прогноз місцевого бюджету, схвалений виконавчим комітетом міської ради,  і пропозиції, що надійшли від інших постійних комісій міської ради, готує та подає на розгляд сесії міської ради проект рішення щодо прогнозу  місцевого бюджету для розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні міської ради.

3) Міська рада  розглядає питання щодо прогнозу бюджету громади. З доповіддю виступає  керівник фінансового управління та співдоповіддю голова постійної комісії ради  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі. На пленарному засіданні можуть бути заслухані головні розпорядники коштів бюджету громади щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, та показників їх досягнення у середньостроковому періоді, передбачених у прогнозі  місцевого бюджету.

За результатами розгляду цього питання міська рада приймає рішення  взяти до відома прогноз бюджету громади та схвалити рекомендації міської ради щодо бюджетної політики.  Міська рада розглядає питання щодо прогнозу бюджету не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому. Якщо у вказані терміни міська рада не розглянула питання щодо прогнозу бюджету або не прийняла рішення щодо нього, таке питання у подальшому не потребує розгляду.

2.11. Установити, що  відповідно до пункту 49 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, у 2019 році прогноз бюджету громади на 2021 і 2022 роки подається до міської ради разом з проектом рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади на 2020 рік.

 

3. Складання проекту бюджету та підготовка проекту рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади

3.1. Складання проекту бюджету громади здійснюється поетапно з урахуванням показників визначених Бюджетною декларацією та прогнозом бюджету громади, схваленим у році що передує плановому.

3.2. Виконавчий комітет Тульчинської міської ради до 1 вересня року, що передує плановому, затверджує План заходів із складання проекту бюджету міської об‘єднаної територіальної громади відповідно до додатку 2 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» та:

 • затверджує склад робочої групи з питань формування проекту бюджету громади, до складу якої входять по одному представнику від кожної депутатської комісії, старости сільських населених пунктів та начальники структурних підрозділів міської ради, які дотичні до формування бюджету;
 • визначає терміни подання матеріалів, необхідних для формування проекту бюджету громади і відповідальних за їх підготовку;
 • врегульовує інші питання з координації учасників бюджетного процесу під час складання проекту бюджету.

3.3. Після отримання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, які доводяться Міністерством фінансів України після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України, фінансове управління міської ради доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів.

3.4. Фінансове управління міської ради згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів на плановий рік розробляє і до 1 жовтня року, що передує плановому, доводить  до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

3.5. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання їх до фінансового управління в установлений ним термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету громади, згідно з вимогами фінансового управління міської ради.

При розробці бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів опрацьовують запити, звернення, пропозиції щодо виділення коштів із бюджету громади, у тому числі учасників консультацій з громадськістю, і враховують їх, у разі доцільності та можливості реалізації за рахунок коштів бюджету громади (виходячи із реальних фінансових можливостей бюджету та за умови, що вирішення порушених питань не суперечить вимогам Бюджетного кодексу України).

3.6. Фінансове управління міської ради на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

На основі результатів аналізу керівник фінансового управління приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету громади.

3.7. Основними вимогами до проекту бюджету міської об‘єднаної територіальної громади є:

 • застосування принципу  обґрунтування видатків (тобто головні розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтувати необхідність виділення коштів);
 • врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг;
 • при плануванні капітальних вкладень в першу чергу передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва об‘єктів, розпочатих у попередніх роках;
 • обов‘язково враховуються видатки на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету Тульчинської ОТГ.

3.8. Проект рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади готується фінансовим управлінням міської ради відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України, та до 20 листопада року, що передує плановому, подається виконавчому комітету міської ради для схвалення.

3.9. Проектом рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади визначаються:

 1. загальні суми доходів та видатків бюджету громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 2. граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету громади в наступному бюджетному періоді;
 3. доходи бюджету громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
 4. фінансування бюджету громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
 5. бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов‘язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);
 6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);
 7. перелік об‘єктів бюджету розвитку громади (у додатку до рішення), де зазначаються фінансування об‘єктів, пов‘язане з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом;
 8. перелік цільових програм, фінансування яких здійснюватиметься з бюджету громади (у додатку до рішення); до цього переліку включаються лише програми, затверджені міською радою в установленому порядку;
 9. розмір оборотного залишку бюджету громади;
 10. перелік захищених статей бюджету громади;
 11. додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету громади.

3.10. Разом з проектом рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади подаються:

 1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити:
 • інформацію про соціально-економічний стан громади і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту бюджету громади;
 • оцінку доходів бюджету громади з урахуванням втрат доходів бюджету громади внаслідок наданих радою пільг;
 • пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків за бюджетною класифікацією; пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків;
 • обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій іншим місцевим бюджетам;
 1. показники витрат бюджету громади, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;
 2. інформація про хід виконання бюджету громади у поточному бюджетному періоді;
 3. пояснення, зауваження, заперечення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту бюджету;
 4. інформація щодо стану фінансового забезпечення програми соціально-економічного розвитку громади та галузевих програм, прийнятих Тульчинською міською радою;
 5. таблиця порівняння поданих бюджетних запитів та фактичного врахування їх в бюджеті.

 

4. Подання проекту рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади на розгляд міської ради

4.1. Проект рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади розглядається з урахуванням положень Бюджетного кодексу України, цього Бюджетного регламенту та Регламенту Тульчинської міської ради.

4.2. Виконавчий комітет міської ради подає проект рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади  до міської ради не пізніше 25 листопада поточного року.

4.3. Для забезпечення дотримання принципу публічності та прозорості проект рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційному сайті Тульчинської міської ради.

4.4. Апарат міської ради забезпечує доведення проекту рішення про бюджет до депутатів ради протягом двох робочих днів з дня його отримання.

4.5. Під час розгляду проекту рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади на засіданнях постійних комісій головні розпорядники бюджетних коштів надають пояснення до показників проекту бюджету. Бюджетні запити головних розпорядників коштів на відповідний рік оприлюднюються на офіційному сайті Тульчинської міської ради.

4.6. Депутати ради, постійні комісії ради розглядають проект рішення про бюджет на плановий рік, формують свої пропозиції і протягом п‘яти робочих днів направляють їх до комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі з урахуванням таких вимог:

 • пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проектом рішення про бюджет, мають визначати джерела покриття таких видатків;
 • пропозиції щодо зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню.

4.7. Комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі розглядає пропозиції до проекту рішення про бюджет, готує висновки і пропозиції та не пізніше ніж за 10 днів до пленарного засідання сесії ради направляє їх до виконавчого комітету міської ради. Зазначені матеріали направляються депутатам міської ради та розміщуються на офіційному сайті ради. Показники, що містяться у висновках та пропозиціях до проекту рішення про бюджет мають бути збалансованими.

4.8. Робоча група з питань формування бюджету протягом 3 днів опрацьовує надані пропозиції до проекту рішення про бюджет та направляє раді допрацьований проект рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади із змінами до нього і порівняльну таблицю щодо врахування пропозицій з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих позицій. Всі пропозиції розглядаються в межах балансу бюджету на плановий рік.

4.9. При доопрацюванні проекту рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади  виконавчий комітет міської ради враховує інформацію, отриману відповідно до частини 9 статті 75 Бюджетного кодексу України.

4.10. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі розглядає доопрацьований проект рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади  та за результатами його розгляду приймає рішення.

 

5. Громадські слухання з питань формування проекту бюджету

міської об‘єднаної територіальної громади

5.1. Громадські слухання з питань формування проекту бюджету міської об‘єднаної територіальної громади (далі Громадські слухання) є однією із форм участі громади у здійсненні місцевого самоврядування.

Метою громадських слухань є забезпечення конституційних прав громадян щодо звернень та пропозицій, де висловлюються поради і рекомендації щодо діяльності органів місцевого самоврядування, врегулювання суспільних відносин та умов життя, створення можливості брати участь в обговоренні нагальних проблем, на які спрямовуються кошти бюджету громади.

5.2. Порядок організації та проведення громадських слухань регулюються чинним законодавством України, відповідними рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови та цим регламентом.

5.3. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності та відкритості, прозорості, свободи висловлювань.

Кожен може взяти участь у слуханнях і ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у слуханнях, окрім осіб, участь яких у слуханнях є обов‘язковою відповідно до цього регламенту.

Під час проведення слухань не може чинитись перешкод для діяльності представників засобів масової інформації (далі - ЗМІ).

Уся інформація, у тому числі копії документів, пов‘язана із підготовкою і проведенням слухань розміщується на офіційному сайті міської ради.

5.4. Громадські слухання проводяться протягом 20 днів з дня оприлюднення проекту рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади на офіційному сайті міської ради.

5.5. Пропозиції (заяви) подаються у письмовій формі  на ім‘я міського голови  та голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі.

Фінансове управління міської ради узагальнює інформацію, надану у листах-зверненнях та на засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі надає інформацію щодо можливості або неможливості врахування пропозицій (заяв) членів територіальної громади у проекті рішення міської ради про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади на відповідний рік.

 

6 Розгляд та затвердження міською радою рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади

 

6.1. Бюджет міської об‘єднаної територіальної громади затверджується рішенням Тульчинської міської ради до 25 грудня року, що передує плановому.

6.2. Розгляд проекту рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади починається із доповіді начальника фінансового управління міської ради щодо показників проекту бюджету на плановий рік. На пленарному засіданні за процедурним рішенням ради можуть бути заслухані головні розпорядники коштів щодо мети, завдань та очікуваних результатів виконання відповідних бюджетних програм, передбачених у проекті рішення про бюджет громади на плановий рік.

6.3. Із співдоповіддю виступає голова комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі щодо висновку комісії до проекту рішення про бюджет громади на плановий рік.

6.4. Після доповіді та співдоповіді проходить обговорення проекту рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади, надаються відповіді на питання в порядку, визначеному Регламентом Тульчинської міської ради.

Після цього проект рішення приймається за основу.

6.5. Виключно із питань, які не враховані при доопрацюванні проекту рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади, але містилися у пропозиціях депутатів та постійних комісій ради, поданих відповідно до пункту 4.6. цього Бюджетного регламенту, у разі наполягання депутатів, відбувається окреме голосування. При цьому заслуховуються думки голови комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі  та начальника фінансового управління міської ради.

6.6. За результатами обговорення проект рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади голосується в цілому, затверджується або ухвалюється інше рішення з цього приводу.

6.7. У разі неприйняття проекту рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади за рішенням міської ради такий проект рішення направляється на доопрацювання з визначенням строків його наступного розгляду на пленарному засіданні міської ради.

6.8. При затвердженні бюджету громади у першочерговому порядку враховується потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв‘язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

6.9. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, міська рада при затвердженні бюджету громади враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, базова та реверсна дотації), визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України міська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

6.10. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади, головні розпорядники бюджетних коштів мають право здійснювати витрати бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про бюджет громади на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про бюджет громади на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Тульчинської міської ради та поданому на розгляд Тульчинської міської ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування бюджету громади сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною 6 статті 16 та частиною 4 статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків бюджету громади).

До прийняття рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов‘язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету громади та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам).

Бюджет громади виконується за тимчасовим розписом на відповідний період, який затверджується начальником фінансового управління міської ради.

6.11. Рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади на плановий рік оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті «Тульчинський край» та  на офіційному сайті Тульчинської міської ради http://tulchynska.gromada.org.ua/.

 

7. Організація та управління виконанням бюджету міської об‘єднаної територіальної громади

 

7.1. Загальну організацію і управління виконанням бюджету міської об‘єднаної територіальної громади, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює фінансове управління міської ради.

7.2. Бюджет міської об‘єднаної територіальної громади виконується за розписом, який затверджується начальником фінансового управління. Начальник фінансового управління міської ради протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису бюджету громади встановленим бюджетним призначенням. Порядок складання і виконання розпису бюджету громади затверджується наказом фінансового управління міської ради.

7.3. Фінансове управління міської ради за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання бюджету громади за доходами здійснює аналіз доходів бюджету міської об‘єднаної територіальної громади.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету громади податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства.

7.4. При виконанні бюджету громади застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.

7.5. Виконання бюджету міської об‘єднаної територіальної громади здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46-51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими актами.

7.6. План заходів щодо організації виконання бюджету міської об‘єднаної територіальної громади складається та затверджується щороку в січні місяці виконавчим комітетом міської ради відповідно до додатку 3 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

7.7. Фінансування головних розпорядників  коштів бюджету громади проводиться відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012 року «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та з урахуванням наступних особливостей:

 1. фінансування здійснюється один раз на тиждень;
 2. головні розпорядники бюджетних коштів подають заявку на фінансування, відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов‘язань, за один робочий день до вищезазначеного терміну, за формою, визначеною фінансовим управлінням міської ради;
 3. за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів фінансування може бути позачерговим;
 4. розпорядження про виділення коштів загального фонду бюджету громади для проведення незахищених статей видатків готується лише при відсутності зареєстрованих зобов‘язань за захищеними статтями видатків бюджету, які не виплачені у строки, встановлені договорами, або іншими актами, в межах залишків невикористаних асигнувань;
 5. розпорядження на здійснення фінансування із котлових рахунків загального та спеціального фонду бюджету міської об‘єднаної територіальної громади затверджує начальник фінансового управління міської ради за дорученням міського голови.

 

8. Порядок внесення змін до рішення про бюджет міської

об‘єднаної територіальної громади

 

8.1. Зміни до рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади можуть вноситися у разі:

 1. необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку несвоєчасного прийняття);
 2. перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету громади (на підставі офіційного висновку фінансового управління міської ради про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету громади);
 3. розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету громади (на підставі офіційного висновку фінансового управління міської ради про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету громади));
 4. перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);
 5. внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;
 6. внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;
 7. в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

8.2. Тульчинська міська рада в рішенні про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади на відповідний рік може надати право виконавчому комітету міської ради за погодженням із постійною комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі та наступним затвердженням на сесії міської ради здійснювати у міжсесійний період:

 1. перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів бюджету громади  та бюджетними програмами згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету»;
 2. зарахування, розподіл та перерозподіл трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів, і вносити відповідні зміни до бюджету громади.

8.3. Пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень, встановлених у рішенні про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади, у тому числі при розподілі вільних залишків та перевиконанні доходів бюджету громади, подаються та розглядаються у порядку, встановленому для складання проекту бюджету громади згідно цього Бюджетного регламенту.

8.4. Рішення про внесення змін до бюджету міської об‘єднаної територіальної громади ухвалюється міською радою, а в окремих випадках, в міжсесійний період – виконавчим комітетом міської ради, за погодженням із комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі. Проекти таких рішень готує фінансове управління міської ради.

8.5. Рішення виконавчого комітету щодо внесення змін до бюджету громади, прийняті у міжсесійний період, затверджуються на черговій сесії  міської ради окремим рішенням.

8.6. Виключно шляхом внесення змін до рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади на сесії  міської ради збільшуються доходи загального та спеціального фонду бюджету громади та розподіляється вільний залишок коштів загального та спеціального фонду бюджету громади, який утворився на початок бюджетного року.

8.7. При поданні проекту рішення про внесення змін до бюджету громади у частині розподілу вільних залишків коштів, обов’язковим є включення фінансовим управлінням міської ради до пояснюючої записки до проекту рішення висновку щодо обсягу вільного залишку коштів бюджету з урахуванням цільових коштів міжбюджетних трансфертів та залишків коштів спеціального фонду бюджету. Рішення про внесення змін до бюджету громади у частині розподілу вільного залишку коштів загального та спеціального фонду бюджету громади приймається міською радою після схвалення  на сесії міської ради питання про звіт про виконання бюджету громади за попередній рік.

Пропозиції депутатів до проекту рішення про внесення змін до бюджету у частині розподілу залишків коштів подаються і розглядаються в порядку, визначеному для складання проекту бюджету згідно цього Бюджетного  регламенту.

8.8. Внесення змін до бюджету громади у частині збільшення (зменшення) доходів загального фонду (крім міжбюджетних трансфертів) здійснюється відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, шляхом ухвалення рішення міської ради.

При поданні проекту рішення про внесення змін до бюджету обов’язковим є включення фінансовим управлінням міської ради до пояснюючої записки до проекту рішення висновку щодо перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету громади за умови перевищення доходів загального фонду, врахованих у розписі бюджету громади на відповідний період, не менше, ніж на 5 відсотків та у разі недоотримання доходів загального фонду, врахованих у розписі бюджету громади на відповідний період, більше, ніж на 15 відсотків. Факт перевиконання доходів визначається за підсумками першого кварталу та подальших звітних періодів, факт недовиконання доходів визначається за підсумками квартального звіту.

Внесення змін до доходів загального фонду бюджету громади, які не збільшують загального обсягу бюджетних призначень за доходами, може здійснюватись на підставі щомісячної звітності про виконання бюджету.

З метою оцінки реального стану виконання доходів до кінця бюджетного періоду, фінансове управління міської ради одночасно з висновком про факт перевиконання дохідної частини подає інформацію про очікуване виконання загального фонду за бюджетний  рік. У разі наявності ризику невиконання загального фонду за підсумками року, зміни до бюджету не вносяться.

Пропозиції депутатів до проекту рішення про внесення змін до бюджету громади у частині розподілу коштів, отриманих від перевиконання,  подаються і розглядаються в порядку, визначеному для складання проекту бюджету згідно цього Бюджетного  регламенту.

8.9. Витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету, якщо рішенням про бюджет громади не встановлено інше.

Внесення змін до бюджетних призначень за доходами спеціального фонду бюджету здійснюється шляхом внесення змін до рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади з урахуванням фактичного надходження відповідних доходів до місцевого бюджету. При поданні проекту рішення про внесення змін до бюджету громади обов’язковим є включення фінансовим управлінням міської ради до пояснюючої записки до проекту рішення висновку щодо перевиконання доходів спеціального фонду бюджету.

Внесення змін до бюджетних призначень спеціального фонду бюджету громади у частині власних надходжень бюджетних установ здійснюється шляхом внесення у встановленому законодавством порядку змін до кошторисів бюджетних установ. У разі внесення змін до кошторисів бюджетних установ у частині власних надходжень зміни до рішення про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади  та до розпису бюджету громади не вносяться.

8.10. Рішення міської ради про внесення змін до бюджету міської об‘єднаної територіальної громади оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційному сайті міської ради http://tulchynska.gromada.org.ua/.

 

9. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету міської

об‘єднаної територіальної громади

 

9.1. Звітність про виконання бюджету міської об‘єднаної територіальної громади здійснюється у відповідності до бюджетного законодавства.

Орган Казначейства складає та подає фінансовому управлінню міської ради звітність про виконання бюджету громади за встановленими формами.

9.2. Квартальні та річні звіти розглядаються на засіданні виконавчого комітету міської ради та подаються на розгляд міської ради у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

9.3. План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету громади складається та затверджується виконавчим комітетом міської ради щороку в січні місяці відповідно до додатку 4 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

9.4. До проекту рішення про затвердження звіту про виконання  бюджету громади за попередній рік фінансовим управлінням міської ради подається пояснювальна записка, яка має містити пояснення за основними видами доходів та витрат бюджету громади, причини недовиконання (перевиконання) бюджетних призначень за доходами, стан кредиторської (дебіторської) заборгованості за витратами бюджету.

Після перевірки та розгляду річного звіту на засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та торгівлі, міська рада затверджує річний звіт про виконання бюджету або приймає інше рішення з цього приводу.

 

10. Публічне представлення звіту  про виконання

бюджету міської об‘єднаної територіальної громади

 

10.1. Інформація про виконання бюджету міської об‘єднаної територіальної громади, у тому числі квартальні та річні звіти про виконання місцевого бюджету, оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради http://tulchynska.gromada.org.ua/.

10.2. Фінансове управління міської ради до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання бюджету міської об‘єднаної територіальної громади за попередній бюджетний період.

Головні розпорядники коштів до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про бюджет міської об‘єднаної територіальної громади.

Головні розпорядники коштів оприлюднюють шляхом розміщення на  офіційному сайті міської ради паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період, включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів, у триденний строк після подання таких звітів до фінансового управління міської ради.

10.3. Інформація про час і місце публічного представлення звіту публікується разом із звітом про виконання бюджету міської об‘єднаної територіальної громади. Публічний звіт проводиться у формі офіційного виступу керівника органу виконавчої влади не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня його оприлюднення  із запрошенням представників громадських рад, громадських об‘єднань, організацій роботодавців, професійних спілок, експертів відповідних галузей і засобів масової інформації.

10.4. За результатами публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм та виконання бюджету міської об‘єднаної територіальної громади, резолюція не виноситься.

10.5. Інформація про виконання бюджету міської об‘єднаної територіальної громади за рік підлягає обов‘язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за звітним, у газеті «Тульчинський край». Інформація має містити показники бюджету громади за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів), про видатки (деталізовано за групами функціональної класифікації) та фінансування бюджету. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

10.6. Інформація про бюджет, визначена статтею 28 Бюджетного кодексу України, оприлюднюється з додержанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.

 

 

Секретар Тульчинської міської ради                                  О.М.Трач

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь