Регламент виконавчого комітету

             додаток

до рішення 2 сесії Тульчинської міської

ради 8-го скликання № 21  від 17.12.2020р.

РЕГЛАМЕНТ

 ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТУЛЬЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Загальні положення

1. Регламент виконавчого комітету Тульчинської міської ради (далі Регламент) розроблено на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», відповідно до Статуту територіальної громади, Регламенту міської ради та визначає загальний порядок організації роботи виконавчого комітету міської ради.

2. Виконавчий комітет міської ради (далі— виконавчий комітет) є виконавчим органом міської ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень для здійснення організаційно-правового, інформаційного, аналітичного, матеріального і технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів сприяння взаємодії і зв`язків міської ради з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

3. Міська рада за пропозицією міського голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету міської ради.

4. Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, старост, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

5. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради. Під час добору кандидатур до складу виконавчого комітету міської ради міський голова враховує пропозиції постійних комісій міської ради.

6. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова. Організацію роботи виконавчого комітету ради забезпечує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради.

7. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов`язків роботу виконавчого комітету організовує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу обов’язків.

8.Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

9. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.

10. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

11. Після закінчення повноважень міської ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

12. Організація діяльності виконавчого комітету ради визначається Статутом територіальної громади, Регламентом міської ради та цим Регламентом, затвердженим рішенням  ради.

13. Виконавчий комітет правомочний вирішувати питання, що належать до компетенції виконавчих органів ради, здійснює функції управління відповідно до чинного законодавства, є незалежним у виборі форм і методів своєї діяльності, організації виконання власних рішень, рішень ради органів законодавчої та виконавчої влади.

14. Робота виконавчого комітету будується планово наоснові колегіальності, гласності і відкритості, з урахуванням громадської думки та персональної відповідальності у вирішенні питань.

 

Формування виконавчого комітету

15. Кандидатури членів виконавчого комітету, заступника (заступників) міського голови та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету ради вносить на розгляд ради міський голова.

16. Внесені на розгляд ради кандидатури заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету обговорюються у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і за потреби роблять доповіді на пленарних засіданнях.

17. Розгляд кандидатур до складу виконавчого комітету постійними комісіями ради відбувається за участі цих кандидатів, яким депутати можуть ставити запитання та отримувати необхідні відповіді.

18. Кандидати на посаду заступників міського голови та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету обов`язково виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання, що обговорюється на пленарному засіданні. Щодо інших кандидатів у члени виконавчого комітету, то їх персональні виступи на засіданні є обов`язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних комісій ради.

19. В обговоренні кандидатури на посади заступника (заступників) міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.

20. Якщо запропонована міським головою кандидатура не отримала підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.

21. У випадку невиконання членом виконавчого комітету своїх обов’язків щодо роботи у засіданнях виконавчого комітету визначених цим регламентом та відсутності члена виконавчого комітету більш, ніж на половині із проведених за шість місяців засідань виконавчого комітету, голова виконавчого комітету вносить на його розгляд питання про можливість подальшого перебування члена виконавчого комітету у його складі. У випадку прийняття виконавчим комітетом рішення про неможливість перебування члена виконавчого комітету у складі виконавчого комітету, голова виконавчого комітету подає відповідний проєкт рішення на розгляд Ради.

 

Інші виконавчі органи міської ради

22. Міська рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати інші виконавчі органи.

23. Виконавчі органи міської ради є підзвітними і підконтрольними міській раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і міському голові.

24. Керівники інших виконавчих органів міської ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

25. Положення про інші виконавчі органи міської ради затверджуються радою.

26. Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, його структурними підрозділами та міським головою в межах їх повноважень.

                                                          

Повноваження виконавчого комітету міської ради

27. Повноваження виконавчого комітету, виконавчих органів ради, порядок його діяльності визначаються Конституцією України, законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативними актами, рішеннями міської ради, Регламентом міської ради та цим Регламентом.

28. Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

29. Виконавчий комітет ради:

- попередньо розглядає проєкти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

30. Для забезпечення підготовки сесій ради, роботи постійних, тимчасових контрольних комісій та депутатів ради, виконавчий комітет:

- здійснює правові та організаційно-технічні заходи з підготовки і проведення сесій, а також роботи постійних та інших комісій ради;

- здійснює правове та організаційно-інформаційне забезпечення діяльності депутатів;

- проводить реєстрацію депутатів під час проведення сесії ради,

- організовує узагальнення депутатських запитів, запитань та звернень веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацією;

- відповідає за друкування (розмноження) прийнятих рішень ради з примірника, підписаного членами редакційної комісії;

- веде діловодство ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до відома виконавців;

- організовує узагальнення доручень виборців, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацією;

- організовує навчання депутатів;

- бере участь у підготовці нарад, семінарів, днів депутатів, зустрічей, а також інших заходів, здійснюваних радою, постійними та іншими комісіями ради;

- вивчає питання, пов`язані з адміністративно-територіальним устроєм міста для внесення пропозицій раді;

- у межах повноважень, згідно з Регламентом виконавчого комітету розробляє проєкти рішень ради;

- розглядає за дорученням міського голови звернення адресовані раді, веде їх облік, готує за ними відповідні довідки та пропозиції, сприяє депутатам ради в вирішенні цих питань;

- здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки та проведення референдумів,  виборів народних депутатів України, місцевих виборів;

- виконує інші повноваження, що випливають із рішень ради чи процедурних доручень ради.

 

         Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

31. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради є посадовою особою місцевого самоврядування, керується у своїй діяльності Конституцією України і Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування і діє на підставі Регламенту виконавчого комітету.

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету працює безпосередньо під керівництвом міського голови.

Зобов’язаний сумлінно ставитися до виконання службових обов’язків, не допускати дій і вчинків, чи бездіяльності, що можуть зашкодити інтересам органів місцевого самоврядування та держави, зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з законом не підлягає розголошенню.

32. Завдання, обов’язки та повноваження:

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради планує та організовує роботу виконавчого комітету, забезпечує підготовку засідань, матеріалів і проєктів рішень на розгляд виконкому.

Здійснює організаційне забезпечення діяльності виконавчого комітету та апарату ради, забезпечує ефективну взаємодію між структурними підрозділами апарату ради, виконавчими органами ради, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями.

Організовує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців та адресатів, завіряє і видає копії документів виконавчого комітету та апарату ради.

Забезпечує зберігання офіційних документів виконавчого комітету міської ради в т.ч. інформації для  службового користування та конфіденційної інформації, доступ до неї осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

Надає інформацію про роботу міськвиконкому по делегованих повноваженнях до органів виконавчої влади.

Готує проєкти розпоряджень міського голови (крім фінансових питань), забезпечує доведення їх до виконавців.

Забезпечує оприлюднення проєктів рішень виконавчого комітету міської ради, що підлягають обговоренню, прийнятих рішень виконавчого комітету міської ради, виданих розпоряджень міського голови та іншої публічної інформації в межах своєї компетенції в районній газеті та на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет.

Організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до міської ради та її виконавчих органів, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

Забезпечує обов’язкове розміщення не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду на черговому засіданні виконкому проєктів рішень на офіційному web сайті  міста  з дотриманням вимог законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

Організовує підготовку засідань апаратних нарад міської ради.

Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві.

Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах апарату ради, спрямовує роботу з цього питання у виконавчих органах ради.

Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, передачу документів за номенклатурою справ для формування централізованого архіву.

Здійснює роботу з кадрами (веде особові справи працівників апарату ради, трудові книжки, розробляє проєкти розпоряджень з особового складу, ведення документів  конкурсної процедури прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, проведення спецперевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, розробляє кадровий резерв ради, складає графіки щорічних відпусток, звітує органам статистики про кількісний та якісний склад кадрів).

Здійснює контроль за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у виконкомі міської ради.

Здійснює заходи з питань запобігання проявам корупції в органі місцевого самоврядування.

Вирішує питання надання громадянам довідок:

-  про перебування фізичної особи на утриманні;

-  про поховання;

- про місце проживання (реєстрації) для отримання неодержаної пенсіїчленами сім′ї, померлого пенсіонера;

- про знаходження підприємств, установ, організацій міста в зоні посиленого радіологічного контролю;

- про наявність або відсутність реєстрації та проживання малолітніх та/або неповнолітніх осіб у житлових приміщеннях

Скріплює печаткою та підписом:

- довідки, які видаються головами квартальних (будинкових) комітетів, що   проживають  у їх кварталі (будинках);

-  акти обстеження матеріально-побутових умов сім′ї.

Надає характеристики з місця проживання громадян.

Довідки надаються на підставі відомостей із будинкової книги, карток реєстрації, паспортів громадян, свідоцтва про народження (для малолітніх та неповнолітніх дітей), свідоцтва про смерть (для спадкоємців)

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету є відповідальним за зберігання і законність користування гербовими печатками та штампами виконавчого комітету.

Організовує підготовку та проведення щорічної оцінки посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників апарату ради.

Аналізує стан матеріально-технічного забезпечення апарату ради та вносить відповідні пропозиції керівництву ради при формуванні проєктів кошторису адміністративно-господарських витрат, бере участь у контролі за виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат.

Забезпечує гласність у роботі виконавчого комітету (апарату) ради.

Здійснює взаємозв’язок виконавчих органів ради із засобами масової інформації.

Бере участь у підготовці та проведенні громадських слухань, звіту міського голови, святкових та інших міських заходів, організації вивчення громадської думки на території міста.

Сприяє розвитку дружніх стосунків міста з містами іноземних держав, вивченню та використанню в місті кращого світового досвіду організації місцевого самоврядування.

Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету та апарату ради та вживає заходи щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

Здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій в установленому чинним законодавством порядку.

Забезпечує контроль за дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян», нормативно-правових актів Президента України та Уряду, органів влади вищого рівня, рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань роботи зі зверненнями громадян. Вносить відповідні пропозиції міському голові щодо її вдосконалення, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян.

Виконує інші доручення, покладені на нього міським головою, виконавчим комітетом, забезпечує роботу створених при міськвиконкомі консультативно-дорадчих органів.

33.Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради має право:

За дорученням міського голови представляти раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи виконавчого комітету (апарату) ради та служби в органах місцевого самоврядування.

34. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради повинен знати:

Конституцію України;

закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування;

укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління;

законодавство про працю, організацію праці та кадрової роботи;

засади зовнішньоекономічної політики України;

форми та методи роботи із засобами масової інформації;

інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

правила ділового етикету;

правила охорони праці та протипожежної безпеки;

основні програми роботи на комп’ютері;

державну мову.

35. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету несе персональну відповідальність:

За невиконання в повному обсязі своїх функціональних обов’язків.

За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

36.Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи  на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

Староста

37. Староста:

представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;

має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;

 сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

 бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

 бере участь у підготовці проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

 бере участь у підготовці проєктів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

 бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;

отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

 сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

 здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

38. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний сільському, селищному, міському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.

39. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

 

Нормативно-правові акти виконавчого комітету

40.Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень на своїх засіданнях, які є легітимними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету,  приймає рішення.

41. Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою. У разі незгоди міського голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд відповідної ради. Рішення виконкому з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради можуть бути скасовані відповідною радою.

42. Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов`язкові для виконання всіма розташованими на території міста підприємствами й установами незалежно від їх організаційно-правових форм, а також органами місцевого самоврядування і громадянами.

43. Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження з питань, які не вимагають колегіального розгляду.У разі відсутності міського голови розпорядження видаються його заступником з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків.

44. Розпорядження набирає чинності з дати його підписання, якщо інше не визначено самим актом.

45. Розпорядження міського голови  реєструються в спеціальному прошнурованому з пронумерованими сторінками журналі і не пізніш, як на третій день доводяться до виконавців.

46. Проєкти розпоряджень готують працівники апарату виконавчого комітету відповідно до розподілу обов'язків.

47. Проєкти розпоряджень і додатки до них повинні бути кваліфіковано підготовлені, з коротким викладенням суті питання, визначенням конкретних заходів, строків та виконавців, осіб, що здійснюють контроль.

48. Безпосередній контроль за підготовкою проєктів розпоряджень , їх доопрацювання здійснює керуючий справами (секретар) виконкому.

49. Розсилка розпоряджень здійснюється аналогічно з розсилкою рішень виконавчого комітету.

 

Організація роботи виконавчого комітету

50. Для забезпечення організації роботи міський голова своїм розпорядженням здійснює розподіл функціональних обов’язків між секретарем міської ради, заступниками,  керуючим справами (секретаря) виконавчого комітету та старостами.

51. Організацію роботи виконавчого комітету забезпечують заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

52. Планування роботи виконавчого комітету є одним із засобів організаційного забезпечення його діяльності. Порядок планування роботи виконавчого комітету міської ради встановлює міський голова.

53. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є  його засідання.

54. Організація контролю та роботи з документами у виконкомі здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства та цього Регламенту.

Засідання виконавчого комітету дистанційно в режимі онлайн

55. Засідання виконавчого комітету проводяться дистанційно в режимі онлайн у разі неможливості з  об’єктивних причин проводити засідання виконавчого комітету у залі засідань (під час карантину, надзвичайних ситуацій).

56. У засіданні виконавчого комітету, яке проводиться дистанційно, беруть участь особи, участь яких визнана необхідною.

57. Усі рішення виконавчого комітету, прийняті на засіданні виконавчого комітету, яке проводилось дистанційно, оприлюднюються у порядку, встановленому чиним законодавством України.

Оприлюднення рішень виконавчого комітету

58. Всі прийняті виконавчим комітетом рішення в одному примірникові підшиваються в спеціальну книгу прийнятих виконавчим комітетом рішень, яка зберігається в керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також розміщуються на інтернет-ресурсі громади, який має передбачати можливості пошуку ухвалених рішень за різними ознаками: ключове слово, дата прийняття, номер рішення, тощо.

Порядок планування роботи виконавчого комітету

59. Робота виконавчого комітету проводиться за річним та квартальними планами роботи, які затверджуються рішенням виконкому.

60.Планування здійснюється виходячи з основних показників програми соціально-економічного розвитку громади, розроблених і затверджених рішенням сесій міської ради заходів, цільових програм, плану роботи ради тощо.

61. Плани роботи виконавчого комітету включають проведення засідань

виконавчого комітету, нарад, комісій та інших консультативно-дорадчих органів, організаційно-масових заходів, питання роботи з кадрами, заходи щодо виконання Конституції України, законів України, актів Президент України, Кабінету Міністрів України, програм соціально-економічного розвитку та спрямовані на реалізацію регіональної політики здійсненим власних та делегованих повноважень органів виконавчої влади.

62. Плани роботи готуються керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету з урахуванням пропозицій членів виконкому, керівників структурних підрозділів апарату, виконавчих органів, керівників підприємств організацій, установ, розташованих на території ради не пізніше як за 15 днів до початку наступного року або кварталу, і вносяться на розгляд виконкому.

63. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюється міським головою.

64. За результатами роботи готуються квартальні, піврічні та щорічні звіти, які заслуховуються на сесії міської ради.

Засідання виконавчого комітету

65. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою. У разі відсутності міського голови чи неможливості здійснення ним цієї функції засідання виконавчого комітету скликаються  заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків.

66. Планові засідання проводяться один раз на місяць, як правило в третю середу  місяця. Проведення позачергового засідання виконавчого комітету здійснюється у невідкладних випадках та надзвичайних ситуаціях із письмовим обґрунтуванням невідкладності вирішення питання.

67. На розгляд виконавчого комітету виносяться питання соціальні і економічного розвитку міста, бюджету та фінансів, управління майном, приватизації та підприємництва, розвитку гуманітарної сфери, обслуговування населення, охорони довкілля, забезпечення законності і правопорядку тощо.

68. Документи з питань, які оприлюднено згідно чинного законодавства, що вносяться на розгляд виконкому, надаються керуючим справами (секретарем)  виконавчого комітету міському голові за три дні до засідання.

69. Ці документи включають:

-  проєкт порядку денного засідання із зазначенням доповідачів;

-  список осіб, які запрошуються на засідання виконкому;

-  довідку, у якій викладені питання з висновками і пропозиціями;

-  проєкти рішеннь виконкому.

70. Підготовка проєкту порядку денного засідання виконавчого комітету здійснюється із урахуванням плану роботи та пропозицій членів виконавчого комітету.

71. Підготовку проєкту порядку денного засідання виконавчого комітету, список осіб, які запрошуються на засідання, забезпечує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету і після погодження із заступником міського голови за розподілом обов’язків та доводить до відома членів виконавчого комітету і виконавців.

72. Відповідно до погодженого порядку денного засідання виконавчого комітету визначеними доповідачами готуються довідка та проєкти рішень виконкому.

73. Проєкт рішення з основного питання не повинен перевищувати 2 аркушів, довідка- 3.

74. У проєктах рішень, що вносяться разом з довідкою, стисло викладається суть питання, визначаються конкретні завдання, виконавці та строки виконання, особи, які здійснюють контроль.

75. Проєкт рішення візується на звороті останньої сторінки:

ПІДГОТОВЛЕНО (посада, прізвище, підпис особи, яка подає документ на розгляд);

ПОГОДЖЕНО (візи профільного заступника міського голови, а також осіб, які мають відношення до виконання та контролю за виконанням рішення).

Проєкти рішень, які містять доручення підприємствам, організаціям, установам, пов`язані з матеріальними та іншими затратами, повинні бути завізовані їх керівниками.

Незалежно від змісту всі рішення візуються юридичним відділом.

Особи, які візують рішення і не згодні з ним, повинні дати письмово викладені зауваження (пропозиції).

76. Підготовлені на розгляд виконавчого комітету матеріали керуючий справами (секретар) виконавчого комітету за 2 дні надає заступникам голови, членам виконкому та запрошеним на засідання.

      77. У засіданнях можуть брати участь члени територіальної громади, депутати міської ради,  представники установ, організацій, запрошені представники органів виконавчої влади, громадських об`єднань, інші, зі своїми пропозиціями чи зауваженнями відповідно до законодавства.

78. Під час засідання виконавчого комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття відповідних рішень, рекомендацій чи висновків засідання.

79. У протоколі зазначаються:

—  номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

—  прізвище головуючого на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні, із зазначенням причин їх відсутності;

—  порядок денний засідання;

— розглянуті питання порядку денного, список виступаючих та короткий зміст їх виступів;

—  результати голосування з питань порядку денного;

—  прийняті рішення, рекомендації і висновки.

80. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом відкритого голосування з урахуванням зауважень та пропозицій. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.

81. За результатами засідання рішення виконавчого комітету доопрацьовується із урахуванням зауважень, доповнень, змін і поправок висловлених на засіданні, перевізовується і подається на підпис міського голові не пізніше як на третій день після засідання.

82.Протокол засідання виконавчого комітету оформляється керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету протягом 2 днів і підписується міським головою.

83. Прийняті і підписані рішення надсилаються керуючим справами (секретарем) виконкому організаціям виконавцям (за списком особи, що подає проєкт рішення) не пізніше як у десятиденний термін.

84. Рішення виконкому оприлюднюються на інтернет ресурсі та в засобах масової інформації відповідно до чинного законодавства.

85. Контроль за виконанням рішень засідань виконавчого комітету забезпечує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

        Організація виконання актів законодавчої та виконавчої влади і здійснення контролю у виконкомі міської ради

86. Роботу по реалізації Законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України рішень обласної ради, районної, міської рад , виконкому міської ради, розпоряджень  голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, інших актів законодавчої та виконавчої влади  особисто організують міський голова, заступникиміського голови, керуючий справами (секретар)  виконкому згідно з розподілом обов'язків.

87. Документи, що надійшли до виконкому, реєструються загальним відділом міської ради, і в день надходження передаються на розгляд міському голові, в разі його відсутності заступникам голови, які в резолюціях визначають кому, що і в який строк необхідно виконати.

88. За виконанням даних доручень міським головою, заступниками за розподілом обов’язків, керуючим справами (секретарем) виконкому встановлюється постійний контроль.

На виконання постанов і розпоряджень вищестоящих органів готуються відповідні документи в строки, визначені головою, або його заступниками.

Зміст постанов чи розпоряджень, який потрібно взяти до відома, доводиться до відповідних керівників розпорядженням міського голови, листом, або шляхом особистого ознайомлення.

89. Інформації, що надсилаються у вищестоящі державні органи про виконання постанов, рішень і розпоряджень підписуються міським головою або його заступниками.

90. Міський голова, заступники міського голови, керуючий справами (секретар) виконкому особисто контролюють виконання рішень виконкому, перевіряють стан справ на місцях в межах своєї компетенції, сприяють їх реалізації, надають необхідну допомогу.

91. Питання про хід виконання раніше прийнятих рішень виносяться на засідання виконкому.

92. Виконані рішення, розпорядження знімаються з контролю рішенням виконкому чи розпорядженням міського голови  або його заступниками.

93. Організаційно-технічну роботу по здійсненню контролю виконує загальний відділ міської ради.

Проведення нарад, засідань комісії та навчання.

94. Наради, засідання консультативно-дорадчих комісій при виконкомі міської ради проводяться міським головою і головами комісій згідно з планом роботи.

95.  Відповідальними працівниками апарату заздалегідь готуються план проведення наради, засідання комісії чи навчання і необхідні матеріали, ведеться і оформляється протокол, контролюється виконання прийнятих рішень, даних доручень.

96. Навчання депутатів, активу, працівників апарату виконкому проводиться заступниками міського голови згідно затвердженого плану.

          Порядок роботи з листами та організація особистого прийому громадян у виконкомі міської ради

97. Робота з листами та зверненнями громадян у виконкомі міської ради проводиться відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та Інструкції з діловодства.

98. У виконкомі  міської ради ведеться прийом громадян з особистих питань міським головою головою, заступниками міського голови і керуючим справами (секретарем)  виконкому згідно встановленого графіка.

99. Міським головою, його заступниками, керуючим справами (секретарем)  виконкому ведеться журнал особистого прийому громадян.

Організація роботи апарату виконавчого комітету міської ради.

100. Апарат виконавчого комітету міської ради створюється відповідно до затвердженої радою структури та чисельності і витрат на його утримання.

101. Крім членів виконавчого комітету, які працюють у раді на постійній основі, всіх інших працівників міський голова призначає  у відповідності до чинного законодавства на конкурсній основі чи за іншою процедурою.

102. На кожну посаду відповідно до штатного розпису в двотижневий термін після затвердження радою структури і чисельності апарату, розробляється посадова інструкція, яка затверджується розпорядженням міського голови. Посадові інструкції можуть переглядатися в разі необхідності у зв’язку зі змінами структури, штатного розпису, функцій відділів.

103.  Початок роботи апарату виконкому - 8.00,   закінчення роботи - 17.00. 

Обідня перерва з 13.00 до 14.00 години. Вихідні дні: субота та неділя .

104. Перебування працівників апарату виконкому із службових питань в робочий час поза приміщенням повинно бути попередньо узгоджено з міським головою чи його заступниками, або керуючим справами (секретарем) виконкому. Міський голова, заступники голови, керуючий справами (секретар) виконкому повинні доводити до відома про свою відсутність працівника приймальні.

105. Табельний облік робочого часу веде організаційно-кадровий відділ міської ради.

106. Підписаний міським головою табель обліку робочого часу здається в бухгалтерію до 26 числа кожного місяця.

107. Кожен з працівників апарату виконавчого комітету повинен підтримувати нормальний морально-психологічний клімат установи.

108. Порядок та режим роботи в приміщенні виконкому регламентуються відповідними розпорядженнями міського голови.

109. Міським головою  до 15 грудня щорічно затверджується графік планових відпусток працівників на наступний рік.  Всі інші питання про надання відпусток вирішуються міським головою, а в разі його відсутності заступником міського голови відповідно до Закону України "Про відпустки" та колективного договору.

110. Розпорядження про виїзд у відрядження працівника виконавчого комітету видає міський голова. Звіт про відрядження працівника апарату виконкому затверджується міським головою.

 Матеріально-технічне забезпечення

111. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, який забезпечує працівників виконавчого комітету канцелярським приладдям, папером, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, авто-транспортом.

Контроль за діяльністю виконавчого комітету

112. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним  міській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень - також підконтрольний  Тульчинській районній державній адміністрації.

113. Міський голова не рідше ніж один раз на рік звітує перед міською  радою про  роботу виконавчого комітету ради  та інформує про неї мешканців громади.

114. Міська рада може прийняти рішення про дострокове звітування виконавчого комітету на пленарному засіданні сесії  міської ради про свою діяльність за визначений радою період, а також за будь-якого питання, віднесеного до компетенції виконавчого комітету та його посадових осіб.

115. За результатами розгляду звіту виконавчого комітету на сесії міської ради  рада може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету  або про його розпуск.

Інші положення

Засади запобігання корупції

116. Міський голова, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, старости, секретар ради, які входять до складу виконавчого комітету ради є особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

117. Особам, зазначеним в п.1 цієї статті, забороняється:

1) використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

2)  вимагати, просити, одержувати подарунки безпосередньо або через інших осіб для себе чи близьких йому осіб у зв’язку зі здійсненням ним діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування. Ці особи можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, які передбачені законом, якщо вартість таких подарунків одноразово не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи чи групи осіб протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунок. Рішення, прийняте особою, зазначеною в п.1 цієї статті, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважається таким, що прийнято в умовах конфлікту інтересів, і може бути скасоване чи визнане недійсним у судовому порядку. На ці рішення поширюються положення статті 67 Закону України «Про запобігання корупції»

3) протягом року з дня закінчення чи припинення повноважень укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо ці особи протягом року до дня закінчення чи припинення виконання функцій місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців.

118. Особи, зазначені в п.1 цієї статті, зобов’язані у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, відмовитись від такої пропозиції, за можливості ідентифікувати особу, яка її зробила, якщо це можливо – залучити свідків, а також письмово повідомити про це спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

119. Особи, зазначені в п.1 цієї статті, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному  вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

120. Здійснення контролю за дотриманням цих вимог, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

121. На врегулювання конфлікту інтересів відповідно  до Закону України «Про запобігання корупції»:

Міський голова, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, старости, секретар ради, інші особи, які входять до складу виконавчого комітету, беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень виконавчого комітету за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

Примітка. Терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт інтересів", "неправомірна вигода", "подарунок" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, старост, секретаря ради, інших осіб, які входять до складу виконавчого комітету, визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.

  В разі винесення на розгляд виконавчого комітету ради питання, яке викликає/може викликати наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.

 Міський голова, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, старости, секретар ради, інші особи, які входять до складу виконавчого комітету, самостійно публічно оголошує про це під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання, також ним оголошується відмова від  участі у голосуванні з даного питання, про що секретарем сесії заноситься в протокол засідання :" не голосували" - кількість чоловік і прізвища

Оголошення має слідуючий зміст: Відповідно ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Закону України «Про запобігання корупції» повідомляю, що при розгляді питання «_____» виникає конфлікт інтересів.  Врегулювання конфлікту буду здійснювати шляхом неучасті у голосуванні.

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

У разі якщо неучасть цієї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається цим колегіальним органом.  

Неоголошення  про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення виконавчого коміту є підставою для зупинення міським головою зазначеного рішення виконавчого комітету.

122. Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

обов’язком розпорядників інформації (працівниками міської ради) надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;

правом на доступ до публічної інформації гарантується доступ до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації;

невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим;

відкритість та гласність роботи виконавчого комітету міської ради забезпечується завчасним оприлюдненням проєктів рішень ради з метою їх громадського обговорення та внесення пропозицій. З цією метою проєкти рішень  підлягають оприлюдненню безпосередньо їхніми розробниками  не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду на черговому засіданні виконкому. Вказані проєкти рішень підлягають обов’язковому розміщенню на офіційному web сайті  міста та з дотриманням вимог законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;

розгляд запитів на інформацію проводиться відповідно до положень Закону України

«Про доступ до публічної інформації». Запит на інформацію – це прохання особи до ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. У цьому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України «Про доступ до публічної інформації» Регламент виконавчого комітету Тульчинської міської ради застосовувати в частині, що не суперечить цьому закону.

Секретар Тульчинської міської ради                                                                                           В.В. Чуба

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь