Положення про відділ "Центр надання адміністративних послуг"

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 6 (позачергової) сесії

Тульчинської міської ради 8 скликання

від 23.02.2021 року  № 354

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ Центр надання адміністративних послуг

Тульчинської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Відділ  Центр надання адміністративних послуг Тульчинської міської ради (далі Центр)  є структурним підрозділом – відділом, виконавчого органу Тульчинської міської ради.

1.2.Центр утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг Тульчинською міською радою ( далі Рада).

1.3.Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру  приймається Радою відповідно до норм чинного законодавства.

1.4.Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови Ради,  положенням про Центр.

 1.5. У Центрі послуги надаються адміністратором  Центру шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. У виняткових випадках (якщо послуги не можуть бути надані адміністратором або таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів) окремі адміністративні послуги можуть надаватися через Центр посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг на підставі узгоджених рішень.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Радою  і включає адміністративні послуги органів виконавчої влади та адміністративні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 1.6. У  Центрі  також може здійснюватися:

1). прийняття звітів, декларацій, скарг;

2). надання консультацій;

3). прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

4) надання суб’єктам звернення можливості самостійно звернутися за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) надання консультацій та роз’яснень суб’єктам звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

4) надання вичерпної інформації щодо необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг;

5) вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

6) використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних послуг в он-лайн режимі.

 

3. ПРАВА  

3.1.  Центр  під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних послуг.

3.4. Взаємодіє з представниками  інших ОТГ в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

 

4. СТРУКТУРА

4.1. Штатний розпис та структура відділу Центру затверджуються у встановленому порядку рішенням міської ради.

4.2. Центр  очолює начальник відділу, на якого покладається обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва відділом та відповідальності за організацію його діяльності.

4.3.  Центр надання адміністративних послуг Тульчинської міської ради утворюється із начальника відділу, адміністраторів, державних реєстраторів, спеціалістів та інших працівників.

4.4. Начальник відділу, адміністратори, державні реєстратори та інші працівники відділу Центр  призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

4.5. З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг можуть утворюватися територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів Центру  відповідно до переліку, який визначається Тульчинською міською радою.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ЦЕНТРУ

 5.1. Начальник відділу Центру є керівником Центру Тульчинської міської ради та діє в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на відділ:

 - здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

 - організовує діяльність відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та дозвільних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

 - координує діяльність адміністраторів, державних реєстраторів та інших працівників відділу, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 - організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

- сприяє підвищенню кваліфікації персоналу відділу ЦНАП;

- сприяє створенню належних умов праці у відділі ЦНАП, вносить пропозиції щодо покращення матеріально-технічного забезпечення відділу;

 - розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів; державних реєстраторів та інших працівників відділу;

- виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про відділ;

- бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову Центру.

 

6. ЗАГАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

6.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у Центрі   звертається до адміністратора - посадової особи відділу , яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, або у випадках передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

6.2. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

3) видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг за рішенням органу, який прийняв рішення про утворення Центру

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

6.3. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати керівника Центру  та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

6.4. За рішенням Тульчинської міської ради  окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.

6.5. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування Центру .

6.6 Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

6.9. Повноваження працівника віддаленого робочого місця  визначаються відповідно до вимог Законів України «Про адміністративні послуги» (стенди, вивіски, графік роботи, бланки заяв, зразки їх заповнення, зони очікування та інше), «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями Тульчинської ради, цим Положенням, посадовими інструкціями.

6.10. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’яти днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг, але не менше, ніж 40 годин на тиждень. Центр не рідше ніж як один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

За рішенням органу, що утворив Центр, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

6.11. У віддалених робочих місцях Центру прийом суб’єктів звернень визначається окремим розпорядженням міського голови.

6.12. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

6.13. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом, що утворив Центр, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди  комунального майна.

6.14. У приміщенні Центру  може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів виконавчого комітету Тульчинської міської ради, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.

6.15. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу Центр  здійснюється за рахунок місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

7.1. Працівники Центру  несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену Законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

7.2. Дії або бездіяльність працівників Центру  можуть бути оскаржені у встановленому Законом порядку.

7.3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам учасниками Центру внаслідок їх неправомірних дій або прийнятих ними рішень, відшкодовується у встановленому Законом порядку.

 

 

Секретар міської ради                                                       В.В. Чуба

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь