Регламент міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток до рішення 2 сесії

Тульчинської міської ради 8

скликання від 17.12.2020 року № 20

Регламент Тульчинської міської ради восьмого скликання

   РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Тульчинська міська рада

1. Тульчинська міська рада (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб, визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом громади,  законодавчими актами України, цим Регламентом та іншими рішеннями ради.

Стаття 2. Предмет регламенту

Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.

Регламент Тульчинської міської ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів міської ради.

До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову та секретаря ради.

Під час пленарного засідання міської ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

 Зміни та доповнення до Регламенту ради вносяться на розгляд пленарного засідання ради в порядку, передбаченому цим Регламентом.

Рішення міської ради про внесення змін та доповнень до Регламенту Тульчинської міської ради приймається більшістю голосів від загального складу депутатів ради.

Стаття 3. Мова роботи ради

1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

 

Стаття 4. Гласність у роботі ради

1. Засідання ради, її погоджувальної ради, постійних та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними.

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю.

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установленому регламентом порядку.

4. Гласність роботи ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

2) уможливленням трансляції її засідань засобами телебачення і радіомовлення;

3) публікацією звітів про роботу та рішень ради у ЗМІ;

4) уможливленням громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті) роботу ради;

5) інтернет-ресурсом ради, чи громади, на якому розміщуються ухвалені акти ради та її виконавчих органів , а також забезпечується можливість їх пошуку за різними складовими: назвою, датою ухвалення, тощо.

5. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання, поданням відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які розповсюджуються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі «закритого засідання».

6. У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації рада процедурним рішенням може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

7. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях. Реєстрацію проводить уповноважена особа до початку засідання ради при пред’явленні документа,  який засвідчує особу. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійної зали.

8. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами (ліва сторона – місця для депутатів, права сторона – місця для апарату міської ради, запрошених, ЗМІ та інших представників громади). Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів.

Стаття 5. Запрошені на засідання ради

1.На засідання сесії ради можуть запрошуватися гості та службові особи.

2.Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.

3.Комісія ради може запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету діяльності.

4.На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

5.Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

6.Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх, після попередження головуючого, а в разі грубого порушення – негайно, за усним розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

 

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів

1. Державний Прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.

2. Герб громади та прапор громади встановлюються на будинку ради на постійно.

3. На час  засідань ради Державний Прапор та хоругва (прапор) громади встановлюються в залі, де проходить засідання.

       

        РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

Підрозділ 1. Депутати

Стаття 7. Діяльність депутатів

1. Діяльність депутата включає:

1) участь у засіданні ради;

2) участь у засіданнях комісій ради, робочих чи підготовчих груп;

3) виконання доручень ради та її органів;

4) роботу у виборчому окрузі.

2. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) – 4) частини 1 цієї статті, здійснюється у період між засіданнями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради.

3. Участь у засіданні ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

4. У разі невиконанням депутатом своїх обов'язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада, за попередніми висновками визначених радою комісій, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування» та «Про статус депутатів місцевих рад» та в порядку, встановленому цим регламентом, може прийняти рішення про повідомлення виборців про факти ухилення депутата від виконання своїх обов'язків у місцевих засобах масової інформації та на сайті ради.

Стаття 8. Права депутата в раді

1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить.

Кожен депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2. Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:

1) обирати і бути обраним до органів  ради; 
    2) офіційно  представляти  виборців  у раді та її органах; 
    3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами; 
    4) вносити  пропозиції  і  зауваження  до   порядку   денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті; 

     5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю; 

     6) вносити  на  розгляд  ради  та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них; 
     7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються або затверджуються радою; 

     8) порушувати питання  про  недовіру  міському голові,  розпуск органів,  утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування; 
     9) брати участь у дебатах,  звертатися із  запитами,  ставитизапитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні; 
     10) вносити   пропозиції  про  заслуховування  на  засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи,  підзвітних  чи підконтрольних раді,  а також з питань,  що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території; 
     11) порушувати  в раді та її органах питання про необхідністьперевірки  роботи  підзвітних  та  підконтрольних  раді   органів, підприємств, установ, організацій; 
     12) виступати  з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки; 
     13) ознайомлюватися з  текстами  виступів  у протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;
     14) оголошувати  на  засіданнях  ради  та  її  органів тексти звернень,  заяв,  пропозицій громадян або їх об'єднань,  якщо вони мають суспільне значення; 
15) об'єднуватися   з   іншими  депутатами  місцевої  ради  в депутатські групи,  фракції,  які діють відповідно  до  регламенту ради. 

 

3. Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.

4. Депутат забезпечується інформацією про заходи, які проводяться у межах територіальної громади за ініціативою чи сприяння органів та посадових осіб ради.

 

Стаття 9. Помічники – консультанти депутати ради

 1. Депутат міської ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
 2. Персональний  підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта  депутата  міської  ради,  організацію  їхроботи та розподіл обов'язків між ними здійснює  особисто  депутат міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.
 3. Помічником-консультантом  депутата місцевої ради може бути лише  громадянин  України,  який  має  загальну  середню   освіту.
 4. Помічник-консультант депутата   міської  ради  у  своїй  роботі керується Конституцією України та   законодавством України,  а  також  Положенням про помічника-консультанта депутата відповідної місцевої ради.

3.Права, обов’язки та умови діяльності помічників – консультантів депутата ради визначаються Положенням, яке затверджується радою.

 

Підрозділ 2. Депутатські групи та фракції ради

Стаття 10. Добровільні об'єднання депутатів

1.Депутати ради мають право на об'єднання, відповідно до норм цього регламенту, у депутатські групи та фракції.

2. Депутати ради з метою більш ефективної діяльності у виборчих округах можуть добровільно об'єднуватися в депутатські групи за умови, якщо до складу кожної з них входить не менш як троє депутатів, виборчі округи яких межують між собою чи об'єднані спільними елементами інфраструктури громади.

3. Депутати ради, на основі єдності політичних поглядів та/або партійного членства, можуть об'єднуватися в депутатські фракції за умови, якщо до їх складу входить не менше двох депутатів ради.

4. Порядок роботи депутатської групи чи фракції, умови вступу депутата до них, його виходу чи виключення з них визначаються відповідною депутатською групою чи фракцією.

5. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи та фракції. До складу групи можуть входити депутати, що є представниками різних партій та позапартійні.

6. Реорганізація та формування нових депутатських груп можуть проводитися протягом повноважень ради.

 

Стаття 11 . Утворення депутатських груп та фракцій

10.1 Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу чи фракцію.

10.2  Рішення про утворення групи чи фракції, обрання осіб, що уповноважені представляти групу чи фракцію, оформляється протоколом, який підписують депутати – засновники групи чи фракції.

Стаття 12. Реєстрація депутатських груп та фракцій

1. З метою реєстрації депутатської групи чи фракції уповноважена особа від групи чи фракції подає секретареві ради подання про утворення депутатської групи чи фракції, в якому міститься назва групи чи фракції, а також відомості про персональний склад, партійну належність депутатів – членів групи чи фракції, прізвища осіб, уповноважених представляти групу чи фракцію.

2. Секретар ради оголошує на найближчому засіданні ради про утворення депутатської групи чи фракції та оголошує її склад. Інформація щодо цього  заноситься до протоколу засідання ради.

3. З моменту оголошення депутатська група чи фракція вважається зареєстрованою.

4. Інформаційні матеріали про депутатську групу/фракцію після її реєстрації поширюються серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатських груп.

5. Про зміни у складі депутатської групи/фракції її уповноважений представник повідомляє письмово секретаря ради.

6. У разі якщо склад депутатської групи/фракції стає меншим від встановленої, вона після двотижневого терміну вважається розпущеною, про що секретар ради інформує депутатів на найближчому засіданні ради.

7. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи/фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів ради, за винятком Погоджувальної ради , представництво фракції в якій втрачається.

Стаття 13. Права депутатських груп та фракцій

1. Депутатські фракції та групи мають право на представництво в Погоджувальній раді – від кожної  по одному представнику.

2. Депутатські групи та фракції мають право на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради, якщо вони були утворені до формування цих органів. Перегляд складу комісій, у зв'язку з утворенням нових груп та фракцій в раді, можливий лише у випадку, якщо така пропозиція підтримується більшістю складу ради.

3. Депутатські групи та фракції можуть попередньо обговорювати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження або погодження радою із запрошенням цих осіб на засідання відповідної групи/фракції.

4. Депутатські групи/фракції мають право обов'язкового виступу представника з будь-якого питання, що розглядається радою.

5. Жодна депутатська група/фракція не має права виступати від імені територіальної громади та ради.

6. Депутати і депутатські групи/фракції можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим регламентом.

7. Депутатські групи/фракції проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи/фракції може бути проведене закрите засідання.

8. Керівництво депутатської групи/фракції може в письмовій формі доручити виконання закріплених за представником групи/фракції цим регламентом функцій будь-кому із членів відповідної депутатської групи /фракції.

9. Міський голова забезпечує зареєстровані депутатські групи/фракції можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення ними передбачених законами і цим регламентом функцій.

10. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи/фракції секретар ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської групи/фракції.

Підрозділ 3. Погоджувальна рада

Стаття 14. Утворення Погоджувальної ради

1. З метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради, у складі ради утворюється та діє консультаційно-погоджувальний орган – Погоджувальна рада.

2. До складу Погоджувальної ради входять: міський голова, секретар ради, голови постійних комісій ради, керівники депутатських фракцій та груп.

3. Для розгляду питань, пов’язаних з проектами рішень щодо містобудівної документації, виділення земельних ділянок, надання дозволів на будівництво об‘єктів в окремих населених пунктах, що входять до складу громади, на засідання Погоджувальної ради запрошуються старости таких населених пунктів  і їм гарантовано надається право слова з цих питань.

Стаття 15. Діяльність Погоджувальної ради

1. Засідання Погоджувальної ради можуть проводитися дистанційно в режимі онлайн (далі – дистанційно).

2. У засіданні Погоджувальної Ради, яке проводиться дистанційно беруть участь особи, участь яких визнана необхідною у разі неможливості з об’єктивних причин проводити засідання у залі засідань (під час карантину,надзвичайних ситуацій).

3. Погоджувальна рада вносить пропозиції з питань порядку денного, про раціональну організацію і планування роботи ради та її органів, сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі ради та її органів.

4. Погоджувальна рада збирається на засідання за пропозицією міського голови, але не рідше одного разу на квартал та обов'язково не пізніше як за 14 днів до початку сесії ради. Засідання Погоджувальної ради може скликатися (в тому числі невідкладно) за ініціативою не менш як третини її складу.

5.Погоджувальна рада здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання Погоджувальної ради є правоспроможними за умови присутності на ньомубільшості від її складу. Засідання веде міський голова, під час його відсутності – секретар ради, а у разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції – обраний Погоджувальної радою для цього випадку член ради.

6.Рішення Погоджувальної ради приймаються на її засіданнях більшістю голосів її складу. У разі відсутності голови постійної комісії ради на засіданні Погоджувальної ради право ухвального голосу з питань організації роботи ради та її органів (за винятком організації роботи самої Погоджувальної ради) має уповноважений представник постійної комісії, і його присутність зараховується до кворуму. Те саме правило стосується керівника фракції, групи.

7.Депутати мають право брати участь у відкритих та закритих засіданнях Погоджувальної ради з дорадчим голосом. На засіданнях Погоджувальної ради (в тому числі і закритих за згодою більшості членів ради) мають право бути присутніми інші визначені Погоджувальною радою особи.

8.Членам Погоджувальної ради за звичайних обставин не пізніш як за 1 день повідомляється, які питання планується розглянути на засіданні, і надаються необхідні матеріали.

9.Рішення Погоджувальної ради мають рекомендаційний характер і направляються секретарем ради органам та особам, яких вони стосуються, а також надаються депутатам для ознайомлення, за їх зверненням.

10.Інформація про основні питання, розглянуті Погоджувальною радою, та прийняті нею рішення може надаватись засобам масової інформації.

Стаття 16. Повноваження Погоджувальної ради

1. Погоджувальна рада у зв'язку зі скликанням і проведенням сесій ради:

1) розглядає проекти порядку денного сесій та їх розкладу;

2) у разі необхідності розглядає питання скликання позачергових сесій ради;

3) вживає заходів щодо забезпечення присутності депутатів на сесіях;

4) вирішує інші питання, пов'язані зі скликанням і проведенням сесій ради.

2. З метою координації і організації діяльності постійних і тимчасових комісій ради Погоджувальна рада:

1) передає їм для додаткового розгляду проєкти рішень та інших матеріалів ради, заслуховує повідомлення комісій про підготовлені ними висновки і рекомендації;

2) вживає заходів для організації скоординованої спільної роботи комісій ради, а також забезпечення присутності депутатів на їх засіданнях;

3) бере участь у розробці річного і перспективного планів роботи ради і подає їх на її розгляд:

4) визначає необхідність розробки проєктів рішень та інших документів ради на договірній основі, направлення проєктів рішень та інших документів ради на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення інформаційного пошуку чи наукового дослідження;

5) організовує перевірку пропозицій, проєктів рішень, внесених до ради, на їх відповідність завданням на розроблення і вимогам щодо оформлення;

6) організовує подання інформаційної, наукової, правової, матеріально-технічної, фінансової та іншої допомоги комісіям ради;

7) здійснює інші функції, передбачені законодавчими актами та рішеннями ради.

 

Підрозділ 4. Посадові особи ради

Стаття 17. Міський голова

1. Міський голова є головною посадовою особою в системі органів місцевого самоврядування громади.

2. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення відповідною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3. Повноваження міського голови визначаються чинним законодавством і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

4. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою, підзвітним і підконтрольним перед радою громади за діяльність її виконавчих органів.

5. Щорічно міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою та громадою про роботу виконавчих органів ради;

6. Конкретна дата звіту перед радою визначається на засіданні Погоджувальної ради.

7. На вимогу не менше половини депутатів від загального складу ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради в будь-який визначений ними термін.

 

Стаття 18. Секретар ради

1. Секретар ради обирається за пропозицією міського голови радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

2. Секретар ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4)Підписує протоколи сесій у разі відсутності міського голови ;

5)організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради ;

6)забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради;

7)за дорученням міського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

8) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

9) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

10)забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

11) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів;

3. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд міського голови та Погоджувальної ради згідно з положеннями цього регламенту.

3. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

 

Стаття 19. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 1. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради затверджується радою за пропозицією міського голови на строк повноважень виконавчого комітету  та працює в раді на постійній основі.
 2. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради входить до складу виконавчого комітету Тульчинської міської ради
 3. Повноваження заступника починаються з моменту затвердження його на пленарному засіданні ради і визначаються чинним законодавством та можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.
 4. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше передбачено законом.
 5. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями сесії міської ради та виконавчого комітету Тульчинської міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України.

Стаття 20. Староста

 1. Староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови .
 2. Староста є членом виконавчого комітету міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.
 3. Порядок організації роботи старости визначається цим Регламентом і Положення про старосту, який затверджується міською радою.До затвердження Положення про старосту порядок організації роботи старости визначається Регламентом виконавчого комітету.
 4. При здійсненні своїх повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та підконтрольний міському голові.
 5. Староста  не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як т ретини депутатів – у визначений радою термін.
 6. Староста в своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Законом України «Про місцеве самоврядування»,Положенням про старосту, Регламентом виконавчого комітету, рішеннями сесії міської ради та виконавчого комітету Тульчинської міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України.
 7.  Повноваження старости можуть бути достроково припиненні за рішенням міської ради, якщо він порушує Конституцію України, права і свободи  громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Підрозділ 5. Постійні комісії ради

Стаття 21. Постійні комісії

1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради та міського голови у сфері компетенції комісії.

2. Кількість членів комісії не може бути більшою третини складу ради та меншою п’яти депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим регламентом та положенням про постійні комісії ради.

Стаття 22. Утворення постійних комісій

1. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів на першій сесії ради нового скликання на термін її повноважень.

2. Підготовча група, яка готує першу сесію новообраної ради розглядає заяви депутатів та узагальнює і систематизує пропозиції щодо кількості комісій, їх назв та персонального складу і готує попередні проекти рішень ради.

3. Уточнення проекту рішення ради здійснюється після формування депутатських груп/фракцій та отримання пропозицій від їх керівників.

4. Рада приймає рішення про перелік постійних комісій та затверджує їх персональний склад.

5. Персональний склад комісії визначається бажаннями депутатів, пропозиціями депутатських груп, фракцій та вимогами щодо мінімальної та максимальної чисельності депутатів в комісії.

6. У разі необхідності, може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад, за умови дотримання норм цього регламенту.

7. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів.

8. Інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

9. Голова комісії обирається більшістю голосів членів комісії від загального складу.

10. При необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.

11. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова, секретар ради, заступник міського голови, староста.

Стаття 23. Загальні повноваження постійних комісій ради

Відповідно до компетенції, визначеної положенням про постійні комісії ради, постійні комісії:

1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації щодо проектів нормативних та інших юридичних актів ради, незалежно від суб'єкта їх внесення;

2) здійснюють загальний та поточний контроль за виконанням бюджету громади в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісії чотири рази на рік у квітні, липні, жовтні та січні;

3) здійснюють контроль діяльності відповідних посадових осіб місцевого самоврядування, управлінь та відділів виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій;

4) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають рекомендації щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;

5) готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування в громаді з питань, що належать до компетенції комісій;

6) у разі необхідності публікують в місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;

7) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян;

8) постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 24. Права постійних комісій ради

1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

1) створювати із свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;

2) створювати експертні групи, залучати на договірній основі, в межах коштів, виділених на роботу комісії, необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;

3) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб управлінь та відділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що розміщені на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

4) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

5) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

6) мати право обов'язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат бюджету громади;

7) підтримувати зв'язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо;

8) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

2. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених пп. 3, 4 ч. 1 цієї статті, постійна комісія не пізніш як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

3. Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов'язана вчасно прибути на засідання комісії.

4. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошеної посадової особи, вона зобов'язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважену особу для розгляду питання.

5. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи може взяти до відому інформацію про причини відсутності і прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або перенести засідання комісії на інший день.

6. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з займаної посади перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

Стаття 25. Засідання постійної комісії

1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії, або за його відсутності заступником відповідно до плану роботи комісії,  за потребою, або у зв'язку з проведенням позачергової сесії ради та інших обставин, згідно з цим положенням.

2. Позачергове засідання Комісії може бути  скликане за зверненням міського голови або на вимогу двох п’ятих  членів Комісії, головою Комісії, а у випадку його відмови заступником голови Комісії або одним із депутатів — членів Комісії, що є ініціаторами позачергового засідання Комісії. Дата та час проведення позачергового засідання визначається ініціаторами його скликання.

3. Секретар ради після отримання звернення міського голови або за ініціативи членів комісії, підписаної власноручно не менш як 2/5 її членів, зобов'язаний сповістити голову та всіх членів комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або іншої дати, яка не може бути пізнішою трьох днів від дати, заявленої у вказаних документах.

4. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більшість депутатів від загального складу комісії.

5. Головує на засідання комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії за розподілом обов’язків.

6. У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених ч. 5 цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

7. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

8. На засіданнях комісії як правило присутні голова або секретар ради

9. Засідання постійних комісій проводиться дистанційно в режимі онлайн у разі неможливості з об’єктивних причин проводити засідання комісії у приміщенні залу засідань (під час карантину, надзвичайних ситуацій).

Стаття 26. Слухання в постійній комісії ради

1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу всіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини.

2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до компетенції комісії.

3. Слухання мають відкритий характер і в місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.

4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямків вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.

5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та обговорення запрошені та представники громадськості.

6. Якщо питання, винесене на слухання стосується окремих населених пунктів громади, на такі слухання запрошуються старости цих населених пунктів з правом слова.

Стаття 28. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

1.Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

2.Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.

3.Рішення у формі висновків приймаються при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою зокрема щодо  обрання  чи затвердження посадових осіб.

4.Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводилися за ініціативою чи за участю комісії.

5.Висновки комісії є обов'язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.

6.Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов'язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше як місяця від дня їх отримання.

7.Постановами ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.

8.Рішення комісії підписуються її головою або, у разі його відсутності, заступником голови та секретарем комісії.

9. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. 

Стаття 29. Протокол засідання комісії

1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає посадова особа, якій рада доручила ці обов’язки.

2. У протоколі вказується:

1) дата та місце проведення засідання комісії;

2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання комісії;

4) перелік питань, що розглядались;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному з рішень;

3. У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів – членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограма засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.

4.Протокол оформляється у двох примірниках і після проведення засідання надається секретарем комісії після його підписання на підпис членам комісії та  голові комісії.

5.Один примірник належним чином оформленого та підписаного протоколу зберігається у справах ради, другий – у справах комісії.

Стаття 30. Спільне засідання комісій

1.За дорученнями ради чи за власною ініціативою комісії може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.

2.Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням.

3.Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому регламенті для засідання комісії.

4.Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.

5.Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь у спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписують голови комісій або особи, що їх замінюють.

6.У разі якщо результати голосування по окремому чи всіх рішеннях у різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій в порядку, встановленому цим регламентом.

7.Відповідальним за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

8. Протокол спільного засідання підписує головуючий на засіданні та голови комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особи, що їх замінюють.

Стаття 31. Забезпечення роботи комісій
1. Апарат ради забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.
2. Секретар ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.
3. У межах коштів, передбачених бюджетом громади на організацію роботи комісій, в тому числі виїзних, комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розроблення проектів нормативних актів у межах своєї компетенції, організовувати та забезпечувати виїзд комісії за місцем розгляду питань із забезпеченням витрат на проїзд.

Підрозділ 6. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 32. Тимчасова контрольна комісія  
1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів ради з питань контролю за дотриманням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування громади.
2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою міського голови або не менш як третиною депутатів від загального складу ради, якщо інше не встановлено цим регламентом.
3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.

Стаття 33. Створення тимчасової контрольної комісії ради
1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення на сесії ради.
2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії має визначати:
1) назву комісії;
2) завдання комісії;
3) кількісний склад комісії;
4) обраного радою голову (співголів) комісії;
5) персональний склад членів комісії;
6) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);
7) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;
8) обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;
9) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.
3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов'язаних з ним осіб в розумінні чинного законодавства про запобігання корупції або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов'язані з ним особи мають безпосереднє відношення.
4.Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч. 3 цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції ради.
5.Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.
6.На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової контрольної комісії, він звільняється секретарем ради від обов'язку бути присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його відсутність з цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії.
7. У разі необхідності на час роботи в тимчасовій контрольній комісії депутат може тимчасово звільнятися від виконання своїх обов'язків за основним місцем роботи з відповідною компенсацією, передбаченою законодавством за участь у роботі ради та її органах.


Стаття 34. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії
1.Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.
2.Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.
3.Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ
Підрозділ 1. Скликання, відкриття і закриття сесії
Стаття 35. Сесія ради
1.Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.
2.Перша сесія новообраної міської ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного  міського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.
3. Наступні сесії ради скликаються міським головою.
4. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.
5. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем міської ради.
У цих випадках сесія скликається:
1) якщо сесія не скликається міським головою  у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч.7 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
6. Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу  ради, виконавчого комітету міської ради.
7. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.
8. У разі якщо посадові особи, зазначені у ч.4,6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у ч.7 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
9. Рішення про місце і час проведення та Порядок денний пленарних засідань сесії ради відповідно до ч.4,6,8 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії через оприлюднення розпорядження, а також в електронній формі (шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту депутата ) або в інший можливий спосіб, а також здійснюється повідомлення через засоби масової інформації та офіційний вебсайт ради.
10. Сесію міської ради відкриває і веде відповідно міський голова, а у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - секретар ради. 
 У випадку, передбаченому ч.8 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.
11. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

12. Крім чергових сесій ради, визначених Планом роботи ради, ініціатори в порядку визначеному законом можуть ініціювати скликання позачергової сесії ради.
13. Позачергова сесія ради може бути скликана за пропозицією:
1) міського голови;
2) Погоджувальної ради;
3) не менше однієї третини депутатів від загального складу ради
4)виконавчого комітету ради.
14.Підставою для офіційного розгляду міським головою питання про скликання позачергової сесії є відповідно обґрунтоване подання з визначенням невідкладного розгляду питання на позачерговій сесії.
1)Погоджувальної ради;
2) не менше однієї третини депутатів ради з підписами і датою, переліком питань, що спонукають  скликання сесії; 
3) рішення виконавчого комітету ради, прийняте та оформлене відповідно до чинного законодавства, яке підлягає терміновому затвердженню на сесії ради.

Стаття 36. Пленарні засідання ради  дистанційно в режимі онлайн
1. Пленарні засідання ради проводяться дистанційно в режимі онлайн (далі – дистанційно) у разі неможливості з об’єктивних причин проводити засідання ради у сесійній залі (під час карантину,надзвичайних ситуацій).
2. У пленарному засіданні ради, яке проводиться дистанційно, беруть участь особи, участь яких визнана радою необхідною.
3.Усі рішення ради, прийняті на пленарному засіданні ради, яке проводилось дистанційно, оприлюднюються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Стаття 37. Відкриття та закриття сесії ради
1.  Під час відкриття сесії та після її закриття виконується Державний Гімн України.
2.  Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку засідання.
3.Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номер сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.
4.Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні після завершення розгляду всіх питань, що були включені до порядку денного.
5.Сесія не може бути закритою, якщо рада не розглянула всі питання порядку денного.

Підрозділ 2. Робочі органи сесії ради
Стаття 38. Лічильна комісія
1. Лічильною комісію є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів під час голосування.
2. Лічильна комісія обирається депутатами на сесії ради на період роботи сесії у складі трьох чоловік та формується за алфавітним списком депутатів. 
4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.
5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
6. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Підрозділ 3. Перша сесія ради нового скликання

Стаття 39. Скликання першої сесії

Першу сесію новообраної ради скликає виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів в кількості не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 40. Підготовча група

1. Для підготовки першої сесії новообраної ради громади утворюється Підготовча депутатська група.

2. Персональний склад Підготовчої депутатської групи формується з числа депутатів.

3. Підготовча депутатська група, на підставі пропозицій депутатів ради готує:

1) проєкт порядку денного першої сесії ради нового скликання;

2) проєкт рішення про перелік постійних комісій та їх функції;

3) проєкти інших документів, що виносяться на першу сесію;

4) пропозиції щодо організації роботи першої сесії.

4. Перше засідання Підготовчої депутатської групи скликається не пізніше як за шість днів до початку першої сесії ради нового скликання.

5.Група здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових контрольних комісій ради, і припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

 

Стаття 41. Порядок проведення першої сесії ради

1. Першу сесію ради відкриває і веде голова виборчої комісії; він інформує раду про підсумки виборів депутатів і міського голови, визнання їх повноважень і передає ведення сесії голові громади (новообраному).

2.Міський голова інформує депутатів ради про роботу Підготовчої депутатської групи за напрацьованим порядком денним:

1) обрання лічильної комісії;

2)обрання секретаря ради

3)утворення постійних комісії та обрання іі членів та голови;

4) утворення виконавчого комітету;

5) утворення робочих груп з розробки Регламенту міської ради, Регламенту виконавчого комітету та Положення про постійні комісії;

3. Розгляд і затвердження порядку денного сесії та подальша робота сесії ради здійснюється відповідно до вимог цього Регламенту

 

Стаття 42. Особливості ведення першої сесії у разі не обрання міського голови

1. У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох осіб. Члени тимчасової президії головують почергово на засіданнях ради до обрання секретаря ради

2. З часу обрання секретаря ради він головує на засіданнях ради

3. Після обрання нового міського голови обрання посадових осіб ради здійснюється відповідно до цього регламенту.

 

Підрозділ 4. Порядок денний сесії

Стаття 43. Формування проекту порядку денного сесії ради

1. Суб’єктами подання проектів рішень виступають міський голова,  секретар ради, постійні комісії ради, депутати ради та виконавчий комітет ради,старости сіл, загальні збори громадян в порядку, визначеному законодавством та Статутом  громади.

2. Проекти рішень подаються на реєстрацію секретарю ради у паперовому та електронному виді.

3. Проект рішення має містити:

- назву документа;

- преамбулу з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із зазначенням номерів статей, частин, пунктів та підпунктів;

- додатки (якщо вони є);

- назву суб’єкта подання, його підпис.

Якщо суб’єктом подання є виконавчий комітет ради  то проект рішення ради підписує  міський голова, який очолює виконавчий комітет ради, або його заступник відповідно до розподілу функціональних обов’язків;

До матеріалів проекту рішення ради, яким вносяться зміни та доповнення до чинного рішення ради, додається в обов’язковому порядку копія чинного рішення ради.

При підготовці проекту регуляторного акта у сфері господарської діяльності його розробник готує аналіз регуляторного впливу до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, а при одержанні їх після опублікування проекту вирішує питання про їх урахування, виходячи при цьому з вимог статей 8, 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Проект рішення нормативно-правового характеру ради має містити пункт про оприлюднення та про термін набрання ним чинності.

4. Після реєстрації проекту рішення секретар ради передає його разом із супровідними документами до відповідної постійної комісії (постійних комісій) ради, до компетенції якої (яких) належить розгляд проекту рішення ради.

5.Постійні комісії ради розглядають проект рішення. Постійна комісія ради може:

- підтримати проект рішення ради;

- відхилити проект рішення;

- дати доручення суб’єкту подання або членам комісії на доопрацювання проекту рішення;

- внести зміни до проекту рішення ради.

6. За результатами розгляду проекту рішення постійна комісія ради у разі його підтримання направляє завізований проект рішення  секретарю ради, а у разі відхилення комісією — повертає його суб’єкту подання, долучивши до проекту рішення витяг із протоколу засідання постійної комісії із відповідним висновком комісії щодо проекту рішення.. 

7. Про наслідки розгляду кожного проекту рішення постійна комісія надає інформацію секретарю ради протягом двох робочих днів після засідання постійної комісії.

8. Протягом двох днів з дня надходження проекту рішення ради до  секретаря ради він передає його на розгляд начальнику юридичного відділу, який протягом 2 робочих днів:

- візує проект рішення без зауважень і передає його суб’єкту подання;

- у разі невідповідності вимогам законодавства візує проект рішення із зауваженнями і передає його суб’єкту подання.

          9. Опрацьований відповідно до вимог Регламенту Тульчинської міської ради проєкт рішення, завізований головами постійних комісій ради та начальниками юридичного,загального відділу міської ради, заступником міського голови за розподілом обовязків не пізніше ніж за 10 робочих днів до пленарного засідання ради передається постійною комісією для візування секретарем ради та для формування порядку денного пленарного засідання ради. Не пізніше ніж у триденний термін проєкти рішень та матеріали для розгляду на  засіданні ради передаються депутатам ради. 

10. Прискорений розгляд прєкту рішення ради допускається за дорученням міського голови, секретаря ради або за письмовим обґрунтуванням автора(-ів) проекту рішення ради, підтриманим  міським головою, секретарем ради.

Міський голова, секретар ради у разі їхньої згоди із зазначеним обґрунтуванням дають відповідні доручення профільній постійній комісії ради, зазначаючи термін їх виконання.

Проект рішення ради має бути поданий та оформлений відповідно до Регламенту ради.

11. Секретар ради готуює та подає міському голові проект порядку денного чергового пленарного засідання ради та доповідну, де зазначає:

- скільки проектів рішень пройшли визначену Регламентом ради процедуру підготовки для розгляду на пленарному засіданні ради;

- які проекти рішень готували за скороченою процедурою, згідно  Регламенту ради;

- які проекти рішень не внесені до порядку денного пленарного засідання ради у зв’язку з відхиленням профільною комісією проекту рішення або відправлені на доопрацювання.

12. На пленарному засіданні ради секретар ради, який забезпечує роботу відповідних постійних комісій ради, фіксуює усі зауваження до проектів рішень ради, що озвучені і проголосовані на пленарному засіданні сесії ради.

Стаття 44. Затвердження порядку денного

1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку засідання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд питання «про порядок денний сесії ради» в такій послідовності:

1) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;

2) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту;

3) голосування проекту порядку денного за основу – більшістю голосів від загального складу ради ;

4) вилучення окремих питань з розгляду – більшістю голосів від загального складу ради ;

5) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту – більшістю голосів від загального складу ради ;

6) затвердження порядку денного в цілому –- більшістю голосів від загального складу ради ;

2. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи, то вони вважаються включеними в порядок денний.

 

Стаття 45. Розгляд питань порядку денного

1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від загального складу ради.

3. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання голови або секретаря ради і представника відповідної комісії.

 

Підрозділ 5. Підготовка питань на розгляд сесії

Стаття 46. Попередній розгляд проекту рішення

1. Включенню питання до проекту порядку денного та його винесенню на розгляд засідання ради для прийняття не процедурного рішення передує попередній розгляд цього проекту в постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.

2. Під час прийняття невідкладних рішень на вимогу міського голови за погодженням не менше половини зареєстрованих на засіданні депутатів засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головою питання може бути проведене під час засідання ради.

3. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради.

 

Стаття 47. Вимоги до проекту рішення ради

1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формі ( у текстовому форматі).

2. Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення міської ради – помітку «Проєкт» і прізвища авторів, нижче ліворуч – назву рішення; ще нижче – текст проекту рішення.

3. Текст проекту рішення має складатися з таких частин:

1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

4. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

Стаття 48. Узгодження проекту рішення

1. Секретар ради розглядає поданий проект, реєструє його у книзі реєстрації проектів рішень ради та визначає перелік комісій ради та відповідних структурних підрозділів виконавчого органу, які мають попередньо розглянути та завізувати проект.

2. Після реєстрації оригінал проекту рішення разом із переліком комісій ради та структурних підрозділів виконавчого органу, які мають розглянути або завізувати проект, передається до цих виконавців в порядку,  встановленому для служби діловодства ради. 

3. В окремих випадках секретар ради може передати зареєстрований проект з переліком необхідних для розгляду та візування виконавців ініціатору його внесення під розписку.

4. Секретар передає підготовлений проект рішення ради на розгляд Погоджувальної ради щодо  включення до проекту порядку денного у разі, якщо проект пройде передбачені цим регламентом попередні розгляди та візування і на ньому будуть погоджувальні підписи (візи):

1)  автора проекту; 

2)  керівників(ка) виконавчого органу до компетенції яких (-ого) належить дане питання, чи визначених секретарем ради інших осіб, до компетенції яких належить дане питання.

3)  юридичного відділу

4)  загального відділу;

5)  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за відповідним функціональним спрямуванням;

6)  голів відповідних постійних комісій;

7)  секретаря ради;

5. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч – назва посади, праворуч – підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису – дата візування. Під візами у нижньому лівому кутку проставляються прізвище та службовий телефон виконавця проекту рішення.

6. Візування проекту рішення є обов'язковим. У разі наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, їх викладають на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом рішення.

7. Друкування та розмноження проектів рішень  та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог регламенту.

8. Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів необхідною кількістю копій проектів рішень не пізніше як за три календарних дні до відповідного засідання ради.

9. Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення подаються у письмовій формі. Обговорення кожного проекту рішення у постійних комісіях триває не більше двох тижнів.

10. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради. Поправки до проектів рішень зводять у порівняльну таблицю для розгляду на сесії ради.

       11. Секретар міської ради забезпечує завчасне офіційне оприлюднення шляхом розміщення на webсайті  громади  з дотриманням вимог законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» всіх без винятку проектів рішень ради не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду на черговій сесії ради. 

 

Підрозділ 6. Засідання ради

Стаття 49. Розклад засідань сесії ради

1.  Сесія ради розпочинається засіданням у визначений в розпорядженні з міського голови про дату і час проведення сесії строк.

2.  Як правило засідання сесії ради починається о 10-00 годині і закінчується  після повного розгляду  питань винесених на засідання.

3.  Можливі засідання ради, які починаються о 14-00 годині і закінчуються 

після повного розгляду питань винесених на засідання. 

4.  Сесією  ради  щоразу приймається процедурне рішення про регламент сесії.

5.  Наприкінці сесії відводиться певний час для проведення обговорення питань «різне».Рішення з обговорюваних питань у цей час радою не приймається.

Стаття 50. Встановлення правоспроможності/кворуму засідання
1. Засідання ради є правоспроможним за умови участі у ньому більше половини депутатів від загального складу ради.
2. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.
3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за погодженням з Погоджувальною радою може перенести початок засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

Стаття 51. Депутатський запит
1. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на засіданні ради вимога депутата до міського голови, секретаря ради, заступника міського голови, керівників виконавчих органів ради, а також до керівників розташованих на території ради підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.
2. Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій формі і подається секретареві ради не пізніш як за три години до  засідання ради. Разом із запитом депутат може подати подання про бажання включити обговорення запиту на засіданні ради для прийняття відповідного рішення, проект якого додається до подання.
3. Депутатський запит, як правило, оголошується на засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит. Запити, щодо яких є подання, оголошуються в обов'язковому порядку.
4. Головуючий на засіданні ради інформує раду про депутатські запити, внесені і не оголошені на засіданні.
5. Секретар ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.
6. Якщо запит оголошено на  засіданні ради, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до ч. 7 цієї статті.
7.Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані у місячний, якщо радою не встановлено інший, строк дати письмову відповідь на нього.
8. За наполяганням депутата, що вніс запит, відповідь на нього може бути розглянута радою на засіданні, якщо така пропозиція підтримана не менш як третиною від складу ради.

Стаття 52. Депутатське запитання
        1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.
       2. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через секретаря ради.
       3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на засіданні ради або дана депутатові особисто.
       4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.
 
Підрозділ 7. Ведення засідань ради
Стаття 53. Головуючий на засіданні ради
1. Відкриває, веде і закриває засідання ради міський голова.
2. У разі відсутності міського голови обов'язки головуючого виконує секретар ради, або обраний депутатами головуючий на засіданні в інших випадках визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом. 
 3. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні ведення засідання доручається секретарю ради, а в разі його відсутності чи за обставин, що не дозволяють йому проводити засідання, – іншій особі.

Стаття 54. Повноваження головуючого
1. Головуючий на засіданні Ради:
1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви;
2) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень);
3) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
4) організовує розгляд питань;
5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
8) ставить питання на голосування, оголошує його результати;
9) забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;
10) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
11) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
12) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;
13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.
2. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому регламенті.
3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитувати письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання.
4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, документи, пропозиції від комісії зачитує визначений комісією доповідач.

Стаття 55. Розгляд процедурних пропозицій
1. Для організації ходу засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.
2. Перед розглядом питання головуючий зобов'язаний з’ясувати, чи не має у депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме: додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання.

Стаття 56. Оголошення початку розгляду питання порядку денного
1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.
2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проектів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду питання відповідно до цього регламенту.
3. Головуючий може запропонувати об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається радою без обговорення більшістю голосів від присутніх на засіданні.
4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи висту¬пу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.
5. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.

Підрозділ 8. Порядок надання слова
Стаття 57. Регламент розгляду питання
1. Розгляд питання порядку денного включає: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключне слово.
2. Для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин, запитання та відповіді доповідачеві – до 20 хвилин і заключного слова – 5 хвилин.
3. Для виступів в обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин: для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 2 хвилини.
4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. У разі наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.
5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.
6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.
7. Під час засідання ради головуючий може надавати слово жителям громади за згодою більшості депутатів від загального складу ради

Стаття 58. Загальний час для обговорення питання
1. Загальний час для обговорення питання на засіданні ради становить не більш як дві години.
2. Якщо у ході обговорення з'ясується, що визначеного часу недостатньо, то рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення або зняти питання з розгляду, як непідготовлене в порядку, встановленому регламентом для виключення питання з порядку денного.

Стаття 59. Надання слова
1. Заява про надання слова на засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі головуючому після оголошення початку розгляду питання. У заяві вказується назва депутатської фракції/групи чи постійної комісії, від якої уповноважений виступити депутат або те, що він виступає від себе особисто.
2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий оголошує список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.
3. Коли не надійшло письмових заявок, а також для розгляду процедурних питань головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженим підняттям руки.
4. Депутат (крім міського голови, секретаря ради, голів постійних комісій ради, представника від фракції/групи, доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурним рішення ради, прийнятим без обговорення.
5. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючий на засіданні надає слово для довідки, відповіді на запитання, роз'яснень та щодо:
1) порядку ведення засідання ради;
2) поставлення відкладеного питання;
3) поставлення питання про неприйнятність;
4) внесення поправки або заперечення щодо неї.
6. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і стенограми засідань не вносяться.
7. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.
8. Головуючий може за потреби надавати слово старості населеного пункту, щодо якого розглядається рішення.


Стаття 60. Гарантоване право слова
1. Кожна із фракцій/груп та постійних комісій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.
2. Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проекту рішення чи поправки, яка голосується, надається слово для виступу.

Гарантоване право виступу належить депутату, обраному у поселенні, якого стосується проект рішення, що розглядається, зокрема: з питань розробки містобудівної документації, надання дозволів на будівництво, відведення земель в межах цього поселення.
3. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:
1) голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового управління – з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків бюджету громади;
2) особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.
4. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 61. Відмова від виступу
1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або змінити свою  чергу, повідомивши про це головуючого.
2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Стаття 62. Вимоги до виступу
1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошують з трибуни.
2. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи/фракції чи комісії ради – зазначає і їх назву.
3. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.
4. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв'язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.
5. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проекту рішення, яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.
6. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.
7. Якщо депутат вважає, що доповідач або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається одразу після звернення.

Стаття 63. Оголошення голосування
1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.
2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику проголошення головуючим фрази: «ставиться на голосування....».
3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.
4. Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:
1) необхідну кількість голосів для прийняття рішення;
2) вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції).
 
        Підрозділ 9. Обговорення питань порядку денного
Стаття 64. Загальний порядок обговорення питання
1. Обговорення питання на засіданні ради включає:
1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
2) співдоповіді, запитання співдоповідачам і відповіді на них (у разі необхідності);
3) виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;
4) виступ ініціатора внесення пропозиції:
5) внесення й обговорення пропозиції, а також прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність, якщо такі є;
6) виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;
7) виступи представників від кожної зареєстрованої фракції/групи, які бажають виступити;
8) виступи депутатів, що записались на виступ;
9) оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;
10) заключне слово доповідача;
11) уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
12) виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;
13) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції/групи, які бажають виступити;
14) виступи депутатів з мотивів голосування.
2. У ході обговорення доповідач і співдоповідачі можуть давати довідки щодо своїх виступів, для цього їм позачергово надається слово.
3. Якщо список охочих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.

Стаття 65. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення
1. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:
1) пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання;
2) питання про неприйнятність та відкладені питання;
3) пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду цього питання на засіданні ради та поправки до них;
4) пропозиції і поправки комісії, що визначена головною з цього питання;
5) пропозиції і поправки, внесені депутатськими фракціями та групами;
6) інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на засіданні ради встановлена регламентом.

Стаття 66. Перерва перед голосуванням
1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування голова комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій щодо голосування.
2. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і вважається схваленою за підтримки третини депутатів, зареєстрованих на засіданні.
3. Тривалість перерви визначається головуючим в межах від 15 до 30 хвилин.

Стаття 67. Неприйнятність питання до розгляду
1. У ході обговорення питань депутати, міський голова чи представник виконавчого комітету ради у будь-який час можуть порушити питання про неприйнятність проекту рішення з цього питання за таких підстав:
1) їх невідповідності Конституції або чинним законам, прийнятим рішенням ради;
2) їх прийняття не входить до компетенції ради:
2. У разі порушення кількох питань про неприйнятність їх обговорення здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх надходження.
3. Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального складу ради.

Стаття 68. Відкладення розгляду питання
1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть поставити стосовно нього відкладене питання, а саме: відкласти його розгляд чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.
2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом.

Стаття 69. Розгляд пропозицій про неприйнятність та про відкладення питання
1. Розгляд і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного питання здійснюються одразу після їх внесення та обговорення.
2. З'ясування, обговорення і прийняття рішення з цих питань передує голосуванню щодо тексту, до якого їх внесено.
3. У разі внесення кількох відкладених питань вони обговорюються одночасно.

Підрозділ 10. Порядок голосування пропозицій
Стаття 70. Загальні вимоги до голосування пропозицій
1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому вигляді і не були відкликані.
2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.
3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.

Стаття 71. Голосування альтернативних пропозицій
1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення у першому читанні і відправлення проекту на доопрацювання у комісіях ради.
2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою в цілому; в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність для розгляду.
3. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена Погоджувальною радою , вона ставиться на голосування першою.

Стаття 72. Голосування поправок
1. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.
2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.
3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок головуючий проводить голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозиції, потім – щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після неї – щодо поправки доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться.
4. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

Стаття 73. Оголошення суті голосування
1. Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення тексту.
2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.
3. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому.
4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

Підрозділ 11. Прийняття рішень
Стаття 74. Прийняття рішень радою
1. На засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:
1) рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;
2) доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;
3) звернення – рішення ради, зверненого до не підпорядкованих раді суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;
4) заяви – рішення ради, що містить виявлення позиції ради з певних питань;
5) процедурного рішення – рішення, прийнятого радою з процедурних питань відповідно до цього регламенту.
  2. Рішення ради приймається на засіданні шляхом персонального голосування депутатів “ЗА”, “ПРОТИ”, “УТРИМУЮСЬ”:
     -  підняття руки - з процедурних питань
     -  поіменне голосування - прийняття рішення 
     -  таємне голосуванняу випадках, визначених законодавством України.
3. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у сесії  ради, і враховується його голос.
4. Після оголошення головуючим на сесії початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування – більшістю депутатів від присутніх на засіданні.

Стаття 75. Підписання прийнятих рішень
1. Рішення ради у п'ятиденний термін з моменту його прийняття підписується міським головою, у випадках, визначених цим регламентом, головуючим на засіданні ради.
2. Рішення ради протягом терміну, визначеного частиною 1 цієї статті, може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням міський голова має скликати засідання ради.
3. Рада зобов'язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути і прийняти рішення про його підтвердження, відхилення чи ухвалення у новій редакції.
4. Якщо міський голова у двотижневий термін не скликав сесію ради чи не вніс зупиненого рішення на розгляд ради, а так само якщо рада відхилила зауваження міський голова і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності незалежно від підписання його міським головою і оприлюднюється.
5. У випадку, коли міський голова не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про не забезпечення міським головою наданих йому повноважень.

Стаття 76. Процедурні питання
     1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема:
1) про відкриття сесії, перерву в засіданні, перенесення чи закриття сесії;
2) про проведення додаткової реєстрації;
3) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;
4) про надання додаткового часу для виступу;
5) про зміну черговості виступів;
6) про надання слова запрошеним на засідання;
7) про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;
8) про форму бюлетеня для таємного голосування;
9) про перерахунок голосів;
10) про взяття інформації до відома;
11) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.
     2.У разі виникнення сумніву чи якщо запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.
    3. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 77. Порядок прийняття рішення
1.  Рішення ради приймається поіменним голосуванням більшістю голосів «за» від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у регламенті.
2. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу засідання як рішення ради.
3. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.
4. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення.
5.Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.
6. Підрахунок голосів щодо рішень ради здійснюється у спосіб, визначеним цим регламентом.

Стаття 78. Порядок голосування на  засіданнях ради
1. Голосування  на засіданнях ради проводяться депутатом особисто шляхом:
-  відкритого поіменного голосування - прийняття рішення 
-  таємне голосування (подачі бюлетеня)
      -  підняття руки - з процедурних питань
         Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків:
 - обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;
 - прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням
 Кількість голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛОСЬ» підраховує та оголошує головуючий або обрана депутатами лічильна комісія.
Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».      
На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.
Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
 
Стаття 79. Таємне голосування
1.  Таємне голосування проводиться у випадках, визначених законодавством України.
2.Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках передбачених п.4 і п.16 ст.26 та частиною 3 ст.79 Закону  «Про місцеве самоврядування в Україні». 
3.Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:
1) час і місце проведення голосування;
2) порядок заповнення бюлетеня;
3) критерії визнання бюлетеня недійсним;
4) порядок організації голосування.
3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються секретарем сесії за зразком, підготовленим та затвердженим лічильною комісією.
4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:
1) отримує від секретаря сесії складений за алфавітним порядком список усіх депутатів до якого вноситься міський голова та бюлетені для таємного голосування;
2) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.
5. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутату один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускають у скриньку для таємного голосування.
6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Під час підрахунку голосів і встановлення результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.
7.Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.
8. В разі порушення процедури голосування сесія може прийняти рішення ради про визнання виборів недійсними.
9. Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше від половини загального складу депутатів.

Підрозділ 12. Спеціальні процедури прийняття рішень
Стаття 80. Обрання секретаря ради
1.Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного міського голови. 
       2.Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:
1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;
2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;
3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;
4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;
5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.
У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради, згідно з пунктом 2 цієї  статті, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.
3.Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 81. Дострокове припинення повноважень секретаря міської ради
1. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.
2. Пропозиції про дострокове припинення повноважень секретаря ради вносяться:
1) міським головою;
2) більшістю депутатів від їх загальної кількості.
3. Проект рішення ради про дострокове припинення повноважень секретаря готує ініціатор подання, який і виступає з доповіддю про причини подання.
4. Секретар ради має право гарантованого виступу до 15 хвилин під час обговорення подання.
5. Голосування здійснюється таємним голосуванням.
6. Рішення ради про дострокове припинення повноважень секретаря ради повинно містити відомості про причини відкликання.
7. Якщо рішення про дострокове припинення повноважень секретаря ради не прийняте, наступного разу подання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 82. Обрання голів постійних комісій
Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за поданням міського голови та за згодою депутатів. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 83. Дострокове відкликання від виконання обов’язків голови 
постійної комісії 
1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час достроково відкликаний радою.
2. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:
1) міським головою;
2) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);
3) більшістю депутатів від загального складу ради.
3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.
4. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання, та відповідає на запитання депутатів.
5. Голосування за відкликання голови постійної комісії здійснюється відкритим голосуванням.
 6. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії має містити відомості про причини відкликання.
7. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 84. Затвердження членів виконавчого комітету ради
1. Кандидатури членів виконавчого комітету та заступників міського голови, хто входить до складу виконавчого комітету за посадою, вносить на розгляд ради міський голова.
2. Внесені на розгляд ради кандидатури заступників міського голови обговорюються в постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і у разі потреби роблять доповіді на сесії ради.
3. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, не пізніше як за 3 дні до свого засідання повинні отримати через секретаря ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур, які включають автобіографію, відомості про освіту та професійну діяльність кандидата. У разі необхідності комісії можуть запросити додаткову інформацію в межах своїх повноважень, визначених законодавством та цим регламентом.
4. Розгляд кандидатур до складу виконкому постійними комісіями ради відбувається за участю цих кандидатур, яким депутати можуть ставити запитання та отримувати необхідні відповіді.
5. Кандидати на посади заступників міського голови обов'язково виступають на сесії ради, відповідають на запитання і обговорюються на сесії . Щодо інших кандидатів у члени виконкому, то їх персональні виступи на засіданнях ради є обов'язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних комісій чи фракцій ради.
6. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.
7. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо.
8. Якщо запропонована міським головою кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.
9. Питання про звільнення із займаних посад заступників міського голови, старост та про внесення змін до складу виконавчого комітету виноситься на розгляд за пропозицією не менше 1/3 депутатів ради та підтримки цієї ініціативи більшістю депутатів від загального складу ради. Під час розгляду цього питання заступникам міського голови,старостам і членам виконкому необхідно надати слово для виступу.

Стаття 85. Дострокове припинення повноважень за власним бажанням
1. Будь-яка посадова особа, обрання чи затвердження якої передбачено цим регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім'я міського голови.
2. Рішення про задоволення заяви приймається більшістю голосів від загального складу ради.

Стаття 86. Дострокове припинення повноважень міського голови
1. Повноваження  міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;
2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
4) відкликання з посади за народною ініціативою;
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
6) його смерті.
2. Повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
3. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених абзацом першим частини другої цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням  ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми.
4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.
5. Міський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими частинами шостою - десятою цієї статті, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.
6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання міського голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 50 осіб.
Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання міського голови - не менше 20 осіб;
7. На підтримку пропозиції про відкликання  міського голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний  міським головою.
Збір підписів проводиться у разі відкликання міського голови - протягом двадцяти днів;
Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання міського голови  - протягом двадцяти днів з дня їх отримання;
8.  Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою  міського голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії міською радою більшістю голосів від її складу.
У разі прийняття міською радою рішення про відкликання  міського голови за народною ініціативою або у разі подання до міської ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду міського голови, про відкликання міського голови за народною ініціативою, особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження міського голови, не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови.
9. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів  міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України міською радою, головою обласної державної адміністрації.

10. У разі дострокового припинення повноважень міського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень міського голови. Порядок проведення позачергових виборів міського голови визначається законом про вибори.
11. Повноваження міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:
1) з підстав, зазначених у пунктах 1,2,5,6 частини першої цієї статті, - з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;
2) з підстав, зазначених у пунктах 3, 3-1 частини першої цієї статті, - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради;
3) з підстав, зазначених в абзаці першому частини другої цієї статті, - з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень;
4) у випадку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;
5) у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, - з дня прийняття  радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень міського голови.

Стаття 87. Дострокове припинення повноважень депутата ради
1. Повноваженнядепутата  ради припиняються достроково за  наявності  перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради уразі:
     1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку; 
2) припинення   його   громадянства  України  або  виїзду  на постійне проживання за межі України;
     4) обрання або призначення  його  на  посаду,  зайняття  якої згідно  з Конституцією України і законом несумісне з виконанням депутатських повноважень; 
5) обрання його депутатом іншої місцевої ради; 
6) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 
7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його  засуджено  до  позбавлення  волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким  його  притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення  у  виді  позбавлення права займати посади або займатися діяльністю,  що  пов’язані  з  виконанням  функцій  держави  або місцевого самоврядування;
     8) його смерті. 
     2. Повноваження  депутата   ради  можуть припинятисядостроково також за рішенням відповідної ради у зв'язку: 
     1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким  його  засуджено до покарання,  не пов'язаного з позбавленням волі;
     2) з особистою заявою депутата  ради  про  складення ним депутатських повноважень. 
     3. Спори  щодо  дострокового припинення повноважень депутата ради вирішуються судом.
4.  У разі  дострокового  припинення  повноважень  депутата   ради  вибори  чи заміщення депутата, який достроковоприпинив повноваження, проводяться  відповідно  до  Закону України «Про місцеві вибори».

Стаття 88. Дострокове припинення повноважень ради
1. Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках:
1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;
2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», або рада не вирішує питань, віднесених до її відання;
2. Повноваження міської ради за наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми.
3. Питання про дострокове припинення повноважень міської ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на території громади і мають право голосу.
4. За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міської ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міської ради може порушуватись перед Верховною Радою України міським головою, головою обласної державної адміністрації.
5. У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень ради. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається законом про вибори.
6. Міська рада, щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а також міська рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу  ради.

Стаття 89. Розгляд проекту бюджету
        Організаційно-процедурні питання участі депутатів в бюджетному процесі та питання підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, внесення змін, контролю за виконанням та звітності щодо бюджету громади регулюються Бюджетним регламентом Тульчинської міської ради, який затверджується окремим рішенням міської ради.

Підрозділ 13. Оприлюднення рішень ради
Стаття 90. Набрання чинності рішень ради
1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніш як у 10-денний термін з дня їх прийняття.
3. Інші рішення ради набувають чинності з моменту їх підписання відповідно до цього регламенту.
4. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом прийнятого рішення виправлення вносяться негайно організаційно - кадровим відділом  міської ради, якщо невідповідності мають місце в документі, розміщеному на інтернет-ресурсі громади.
5. У разі якщо невідповідність виявлена в опублікованому тексті, секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого опублікування прийнятого тексту рішення.

Стаття 91. Оприлюднення рішень ради
1. Рішення ради нормативного характеру, а також звернення та заяви ради підлягають обов'язковому оприлюдненню на інтернет-ресурсі громади.
2. Всі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються в спеціальну книгу прийнятих радою рішень, яка зберігається в секретаря ради, а також розміщуються на інтернет-ресурсі громади, який має передбачати можливості пошуку ухвалених рішень за різними ознаками: ключове слово, дата прийняття, номер рішення, тощо.
3. Кожен має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради через вільний доступ до книги прийнятих рішень, за заявою.
4. Кожен має право отримати копію будь-якого рішення ради з книги прийнятих радою рішень за окрему плату, яка не може бути більшою від затрат, необхідних для виготовлення копії, і встановлюється рішенням виконавчого органу ради.

Підрозділ 14. Дисципліна та етика засідань ради
Стаття 92. Дотримання регламенту виступів
1. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних та лайливих слів, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може припинити його виступ.
3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути вимкнуто без попередження.
4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.
5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово одразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні одразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

Стаття 93. Дотримання дисципліни в залі засідань
1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.
3. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.
4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.
5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв'язку з обставинами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, рада збирається після оголошення головуючим дати.

Стаття 94. Заміна головуючого
1. Під час переходу до чергового питання порядку денного або наприкінці засідання депутат має право звернутися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання, отримати відповідь на свої запитання і дати їм оцінку.
2. У разі порушення регламенту головуючим на засіданні, рада  може двома третинами голосів від загального складу ради прийняти процедурне рішення про заміну головуючого на засіданні.

Стаття 95. Відсутність депутата на засіданнях ради
1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.
2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.
3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв'язку із хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами, коли згідно із законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.
4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.
5. Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.

Стаття 96. Санкції за порушення регламенту
1. Значне порушення депутатом даного регламенту і загальноприйнятих норм моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання. Рішення дисциплінарного характеру приймається радою як процедурне. У разі його прийняття депутат, щодо якого прийнято рішення має залишити зал.
2. Якщо депутат чинить опір і не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий може припинити сесію на певний час і дати розпорядження про виведення його із залу, або закрити сесію.
3. Депутат ради, до якого рада вжила захід дисциплінарного впливу, може опротестувати рішення у письмовій формі, подавши письмовий протест голові ради. Рада на наступному своєму засіданні повертається до розгляду цього питання. Попередньо депутату надається право короткого виступу для відповідних пояснень. Зазначений депутат, як зацікавлена сторона, участі в голосуванні не бере.
        Підрозділ 15. Розгляд і прийняття рішень ради за спеціальними процедурами
Стаття 97. Розгляд і прийняття радою регуляторних актів у сфері 
господарської діяльності
1. Порядок розгляду і прийняття радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та цим Регламентом.
Відповідно до цього порядку розглядаються і приймаються регуляторні акти, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між радою та суб’єктами господарювання.
2. При розгляді і прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності рада виходить з того, що згідно із Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” ця діяльність спрямовується на вдосконалення правового регулювання І господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб’єктами господарювання, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться у межах, в порядку та у спосіб, встановлені Конституцією України та законами України.
3. Кожен проект регуляторного акта в сфері господарської діяльності, внесений на розгляд ради подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта положенням Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, зокрема принципам державної регуляторної політики (ст.4) і вимогам до підготовки аналізу регуляторного впливу (ст.8). Відповідальна постійна комісія ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

4. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, які внесли проект.
5 На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія в тижневий термін з дня надходження аналізу готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам, зазначеним в регламенті.
Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом терміну, встановленого для його підготовки.
6 Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення постійній комісії ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у раді (профільній постійній комісії), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є провідною постійною комісією.
При представленні на пленарному засіданні ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам, викладеним у  регламенті.
         7 План діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього оприлюднюється на офіційному web сайті міської ради в мережі Інтернет. 
8 До внесення проектів регуляторних актів на розгляд пленарного засідання сесії міської ради розробником проекту з метою одержання зауважень і пропозицій оприлюднюється:
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта у газеті «Тульчинський край» та на офіційному web сайті міської ради в мережі Інтернет;
-    проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу на офіційному web сайті міської ради в мережі Інтернет.
           Розробником регуляторного акта забезпечцується проводення заходів з  організації круглих столів та громадських слухань.
Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного  на розгляд сесії ради, та щодо відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, іншими зацікавленими особами розробникові цього проекту та профільній постійній комісії.
9 На розгляд сесії ради проект регуляторного акта вноситься профільною постійною комісією або депутатом ради.
Розгляд та прийняття рішення ради щодо регуляторного акта, оформлення рішення проводиться у порядку, передбаченому  цим Регламентом.
10 Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений радою, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та (або) якщо проект регуляторного акта не був оприлюднений. У разі виявлення будь-якої з цих обставин у прийнятому рішенні, Тульчинський міський голова вживає заходів до усунення цих порушень відповідно до частин 4 та 10 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
11 Регуляторний акт, прийнятий радою, офіційно оприлюднюється у газеті “Тульчинський край” та на офіційномуweb сайті міської ради не пізніше як у десятиденний термін після прийняття рішення.
12 Виконання заходів щодо відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих радою, забезпечується її виконавчим комітетом.
Звіт про відстеження результативності регуляторних актів рада оприлюднює на офіційному web сайті міської ради в мережі Інтернет не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту.
13 Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта звіт подається до профільної постійної комісії ради виконавчим комітетом.
14 Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

15 Рада заслуховує щорічний звітміського голови про здійснення державної регуляторної політики.

Підрозділ 16. Протокол та запис засідання
Стаття 98. Протокол засідання ради
1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює посадова особа, якій рада доручає ці обов'язки. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.
2. У протоколі засідання ради зазначають: дату, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, винесені на розгляд питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і промовців; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.
3. До протоколу засідання ради додатково включають:
1) дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;
2) список депутатів, про яких відомо, що вони були відсутні на засіданні з поважних причин;
3) результати поіменного голосування;
4) повні результати голосування;
5) тексти не виголошених виступів депутатів;
6) окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень.

Стаття 99. Запис засідання
1. Засідання ради записують у повному обсязі на електронний носій інформації та проводиться відеозапис, який розміщується у вільному доступі на веб-сайті громади та в подальшому зберігається у секретаря міської ради.
2. За процедурним рішенням ради запис окремих засідань може розшифровуватися та друкуватися на папері як додаток до протоколу засідання.


Стаття 100. Зберігання протоколів та записів
1. Запис і протокол засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.
2. Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання ради у секретаря ради і передають до архіву з початком роботи ради нового скликання.
3. Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.
4. Запис засідання зберігається у секретаря ради протягом одного року від дати його проведення і передається до архіву.
5. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами до секретаря ради.
6. Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.
7. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

Підрозділ 17. Інші положення
       Стаття 101. Засади запобігання корупції
1. Міський голова, секретар ради та депутати ради є особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
2. Особам, зазначеним в п.1 цієї статті, забороняється:
1) використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.
2)  вимагати, просити, одержувати подарунки безпосередньо або через інших осіб для себе чи близьких йому осіб у зв’язку зі здійсненням ним діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування. Депутат ради може приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, які передбачені законом, якщо вартість таких подарунків одноразово не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи чи групи осіб протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунок. Рішення, прийняте за участі депутата ради на користь особи, від якої він чи його близькі особи отримали подарунок, вважається таким, що прийнято в умовах конфлікту інтересів, і може бути скасоване чи визнане недійсним у судовому порядку. На ці рішення поширюються положення статті 67 Закону України «Про запобігання корупції»
3) протягом року з дня закінчення чи припинення повноважень укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо ці особи протягом року до дня закінчення чи припинення виконання функцій місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців.
3. Особи, зазначені в п.1 цієї статті, зобов’язані у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, відмовитись від такої пропозиції, за можливості ідентифікувати особу, яка її зробила, якщо це можливо – залучити свідків, а також письмово повідомити про це спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.
4. Міський голова, секретар ради та депутати ради зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному  вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
5. Здійснення контролю за дотриманням цих вимог, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію міської ради з  питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності, етики, законності та зв’язків з громадськістю. 
6. На врегулювання конфлікту інтересів відповідно  до Закону України «Про запобігання корупції»:
Міський голова, секретар, депутат ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
Примітка. Терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт інтересів", "неправомірна вигода", "подарунок" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".
Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності міського голови, секретаря міської ради, депутата міської ради прирівняної до неї особи, визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.

В разі винесення на розгляд сесії міської ради питання, яке викликає/може викликати у міського голови, секретаря міської ради, депутата міської ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів. 
Міський голова,  секретар  міської ради, депутат міської самостійно публічно оголошує про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, також ним оголошується відмова від  участі у голосуванні з даного питання, про що секретарем сесії заноситься в протокол засідання :" не голосували" - кількість чоловік і прізвища
Оголошення має слідуючий зміст: Відповідно ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Закону України «Про запобігання корупції» повідомляю, що при розгляді питання « Про ___» виникає конфлікт інтересів.  Врегулювання конфлікту буду здійснювати шляхом неучасті у голосуванні.
Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.
У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів міського голови, секретаря міської ради, депутата міської ради, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.
У разі якщо неучасть міського голови, секретаря міської ради, депутата міської ради, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається міською радою.  Пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю надаються постійною комісією ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, спорту, депутатської  діяльності, етики,  законності та зв’язків з громадськістю. 

    Неоголошення  про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення ради є підставою для зупинення міським головою зазначеного рішення міської ради.

Стаття 102.  Доступ до публічної інформації
Згідно Закону України “Про доступ до публічної інформації”:
обов’язком розпорядників інформації (працівників міської ради) є надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;
правом на доступ до публічної інформації гарантується доступ до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;
інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації;
невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.


Секретар міської ради                                                          В.В.Чуба

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь