Пошук

Методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці

Дата: 02.02.2023 09:21
Кількість переглядів: 466

Документ розроблено відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.

Основна мета атестації робочих місць полягає у врегулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

У випадку коли на робочих місцях не можна забезпечити допустимі умови праці за технологічними вимогами виробництва, технічною недосяжністю та економічною обґрунтованою недоцільністю працівники мають право на пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Періодичність та графік атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років. При цьому відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на власника підприємства. Атестація проводиться атестаційною комісією, а роботодавець повинен забезпечити повне фінансування заходів.

До складу атестаційної комісії рекомендується вводити спеціалістів відділу, головного технолога, працівників відділу кадрів, відділу праці і заробітної плати, відділу охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища, економічного відділу, органів охорони здоров’я підприємства, профспілкових організацій або уповноваженого найманими працівниками. 

Рекомендується також включати представників інших організацій, зокрема територіальних органів Державної служби України з питань праці, проєктних або науково-дослідних установ відповідної галузі, технічних інспекцій праці профспілок.

З результатами атестації повинні обов’язково ознайомлюватись працівники, зайняті на робочому місці, що атестується.

Пропозиції та зауваження до Методичних рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці приймаються за адресою: Управління інспекційної діяльності Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Боковець Володимир Андрійович.

Вінницька область, м. Вінниця, вул. Магістратська,37

          Електронна адреса –dsp@vndsp.gov.ua

          Телефон:          (0432) 67-29-80 (Вінниця)

Методичні рекомендації щодо проведення медичних оглядів

Стаття 17. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій

Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров'я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я. Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 21 травня 2007 року N 246 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».                                             
Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.                                     Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:
за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці;
за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки.                                                                                                       
За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ РОБОТОДАВЦЕМ

Роботодавець:

Організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, і подає ці дані відповідній санітарно-епідеміологічній станції.                                                                                                                        Повинен під час укладання трудового договору поінформувати працівника під підписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.                                                        Погоджує план-графік проведення медичних оглядів закладами охорони здоров'я.                                                                                                                                Забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медичні огляди та обстеження.

Здійснює контроль за проведенням медоглядів у строки, погоджені з закладами охорони здоров'я, призначає відповідальних осіб за організацію медогляду.                                                                                                                                                    Відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров'я.

Забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів Заключного акта у повному обсязі та усуває причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).

Забезпечує за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

- за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці;

- за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов'язки.

Має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.                                                                                                       Приймає на роботу неповнолітніх лише після попереднього медичного огляду.

 

 

 

 

АКТ
визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду

________________________________________________________
(найменування підприємства, відомча належність)

від "___" ____________ 200 р.

Лікарем з гігієни праці _______________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________________________
                                                                        (назва закладу державної санепідслужби)
за участю роботодавця _____________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
та представника профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи
__________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
визначено категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду в 200_ році.

N з/п

Назва цеху
(дільниці)

Професія (посада) за ДК 003:2005

Кількість працівників за цією професією (тільки для періодичних медичних оглядів)

Назва шкідливих та небезпечних факторів і N пункту та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Назва робіт і N пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Кількість осіб, які підлягають огляду (тільки для періодичних медичних оглядів)

усього

у т. ч. жінок

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

Лікар з гігієни праці

М. П.

__________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Роботодавець

М. П.

__________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Представник профспілкової
організації (вповноважена особа)

__________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

 
М. П. Жданова

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду

 
А. М. Пономаренко

 

Додаток 2
до пункту 2.3 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Роботодавець

___________________________
(найменування підприємства)

______________
(підпис)

__________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

Дата

_______________
(число, місяць, рік)

СПИСОК
працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам

__________________________________________________ у 200_ році
(найменування підприємства)

Табельний
N з/п

Цех, дільниця

Прізвище, ім'я, по батькові

Стать
(ч/ж)

Дата і рік народження

Професія, (посада) за ДК 003:2005

Стаж роботи в даних умовах

Дата остан-
нього огляду

Назва шкідливих та небезпечних факторів і N пункту та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Назва робіт і N пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання яких є обов'яз-
ковим попередній (періодичні) медичний огляд праців-
ників

Підлягає огляду1

лікарів

лабо-
раторні, функціо-
нальні та інші дослід-
ження (указати, які)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Графи 11 та 12 заповнюються комісією закладу охорони здоров'я, що проводить медичний огляд.

 

Уповноважена роботодавцем особа

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Погоджено:

 

 

Лікар з гігієни праці

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

Дата

____________
(число, місяць, рік)

 

 

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

 
М. П. Жданова

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду

 
А. М. Пономаренко

 

Додаток 3
до пункту 2.4 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

НАПРАВЛЕННЯ
на обов'язковий попередній медичний огляд працівника

Прізвище ________________________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________________________
Рік народження ___________________________________________________________________
Обрана професія (посада) за ДК 003:2005 _____________________________________________
Характеристика умов праці:
_________________________________________________________________________________
   Назва шкідливих та небезпечних факторів і N пункту та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників
________________________________________________________________________________
Назва робіт і N пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Підпис уповноваженої роботодавцем особи

__________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

 
Дата ____________
         (число, місяць, рік)

 

 

(зворотний бік)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник головного лікаря з лікувальної роботи

__________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

Прізвище ____________________________________________________________________
Ім'я _________________________________________________________________________
По батькові __________________________________________________________________
Рік народження _______________________________________________________________
Працевлаштовується за професією (посадою) ______________________________________

Висновок медичної комісії

Придатний (не придатний) до роботи ______________________________________________
                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
за професією за ДК 003:2005 ______________________________________________________
                                                                                            (перелічити фактори виробничого середовища)
у несприятливих умовах праці.

Лікар-терапевт цехової (територіальної,
лікарняної) дільниці

__________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

Особиста печатка

 

 

Заступник головного лікаря
з лікувальної роботи

__________
(підпис)

______________________
(прізвище та ініціали)

Печатка закладу охорони здоров'я

 

 

Дата "___" ____________

 

 

 

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

 
М. П. Жданова

Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду

 
А. М. Пономаренко

 

Додаток 4
до пункту 2.6 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

ПЕРЕЛІК
шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Загальні положення:

1. У медичних оглядах обов'язкова участь терапевта; фахівці іншого медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров'я працівників.

2. Обов'язково враховуються перелік загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу, додаткові протипоказання у відповідності до конкретних виробничих факторів, що приведені в цьому Переліку.

3. Працівникам, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам, в обов'язковому порядку проводиться: дослідження крові (Hb, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ.

4. При попередньому медичному огляді обов'язково проводиться рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції, а при періодичному - флюорографія, за винятком пунктів цього додатка, де вказана обов'язкова рентгенографія органів грудної клітки.

5. При проведенні попереднього (періодичних) медичних оглядів жінок оглядає акушер-гінеколог з проведенням бактеріологічного (на флору) і цитологічного (на атипічні клітини) дослідження. Строки таких оглядів повинні збігатися зі строками періодичних медичних оглядів, але не рідше ніж 1 раз на рік.

6. Речовини, які визначені в переліку значком "А", належать до алергенів, значком "К", - до канцерогенів, значком "П" - до подразнювальних, значком "Ф" - до тих, що володіють фіброгенною дією, значком "Н" - до тих, що мають наркотичний ефект. За необхідності уточнення віднесення конкретної хімічної речовини до класу алергенів та канцерогенів слід керуватися гігієнічними нормативами - Переліком промислових алергенів, затвердженим наказом МОЗ України від 02.03.2007 за N 99, зареєстрованим в Мін'юсті 28.03.2007 за N 285/13552, та Переліком речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини, затвердженим наказом МОЗ України від 13.01.2006 за N 7, зареєстрованим у Мін'юсті 06.02.2006 за N 100/11974.

Додаток 5
до пункту 2.6 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

ПЕРЕЛІК
робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Загальні положення

1. У медичних оглядах обов'язкова участь терапевта; фахівці іншого медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров'я працівників.

2. Обов'язково враховується перелік загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу і додаткові протипоказання у відповідності до конкретних умов праці, що наведені в цьому Переліку.

3. Працівникам, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, в обов'язковому порядку проводяться: дослідження крові (НВ, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ.

4. При попередньому медичному огляді обов'язково проводиться рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції, а при періодичному - флюорографія, за винятком тих пунктів додатка, де вказана обов'язкова рентгенографія грудної клітки.

5. При проведенні попереднього (періодичних) медичного огляду жінок акушер-гінеколог здійснює бактеріологічне (на флору) і цитологічне (на атипічні клітини) дослідження. Строки таких оглядів повинні збігатися зі строками періодичних медичних оглядів, але не рідше ніж 1 раз на рік.

За додатковою інформацією щодо проведення медичних оглядів працівників, звертатися за телефоном

Пропозиції та зауваження до Методичних рекомендації щодо проведення медичних оглядів приймаються за адресою: Управління інспекційної діяльності Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Боковець Володимир Андрійович.

Вінницька область, м. Вінниця, вул. Магістратська,37

          Електронна адреса –dsp@vndsp.gov.ua

          Телефон:

          (0432) 67-29-80 (Вінниця)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь