Внесено зміни до критеріїв оцінювання учасників конкурсу на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти Тульчинської міської ради Вінницької області

Дата: 29.04.2021 11:55
Кількість переглядів: 346

Фото без описуНаказ начальника відділу освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради від 29 квітня 2021 року № 80 "Про внесення змін до критеріїв оцінювання учасників конкурсу на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти Тульчинської міської ради Вінницької області"

 

 

Відповідно до ст.ст. 38, 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28.04.2018 року №291 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2018 року за №454/31906 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», рішення 30 сесії Тульчинської міської ради 7 скликання від 08 листопада 2018 року № 1036 “ Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти  Тульчинської міської ради”, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства,
Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до критеріїв оцінювання учасників конкурсу на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти Тульчинської міської ради Вінницької області (додаток 3 до наказів начальника відділу освіти , молоді та спорту Тульчинської міської ради №№ 70 – 78 від 20 квітня 2021 року) затвердивши їх у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу Михайло Митрицан

Додаток

«Затверджено»
Наказ начальника відділу № 80
від 29 квітня 2021 року

Критерії оцінювання учасників конкурсу на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти Ш І-ІІ ступенів Тульчинської міської ради Вінницької області

Перевірка знання законодавства України у сфері загальної середньої  освіти проводиться шляхом складання іспиту у формі розв’язання письмовихтестових завдань.
          Перед проходженням іспиту кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.
          Під час проведення іспиту кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

         Під час іспиту перевіряються знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р. 

Тестові завдання затверджуються головою конкурсної комісії. До тестових завдань включається питання на перевірку знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та на перевірку знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988- р.
Кількість тестових завдань - 50.
Перед початком вирішення тестових завдань обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по-батькові кандидата. Правильним є лише один варіант відповіді.

Кандидат при розв’язанні тестового завдання ставить значок « + » напроти варіанту відповіді, який він вважає правильним. 
Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.      
          Загальний час для проведення іспиту становить не менше 60 хвилин.
 Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система:
1) П'ять балів виставляється кандидатам, які дали правильну відповідь на 40 - 50 тестових завдань.
2) Чотири бали виставляються кандидатам, які дали правильну відповідь на 30 - 39 тестових завдань.
3) Три бали виставляються кандидатам, які дали правильну відповідь на 20 - 29 тестових завдань.
4) Два бали виставляються кандидатам, які дали правильну відповідь на 10 - 19 тестових завдань.
5) Один бал виставляється кандидатам, які дали правильну відповідь на 1 - 9 тестових завдань.
Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання.
Результати розв’язання тестових завдань вносяться до відомості, яка підписується головою та секретарем конкурсної комісії. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради.

           За рішенням комісії кандидати, які розв’язали більш ніж на 15 тестових запитань, допускаються до наступного етапу конкурсу.
 Перевірка професійних компетентностей проводиться шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.
Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також, з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення.
         Ситуаційні завдання визначаються відділом освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради. 

Усі кандидати, які претендують на посаду, розв’язують одне ситуаційне завдання із запропонованих (за своїм вибором).
                      Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та
обмеження для вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення).

На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин.

Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати надають секретарю свої відповіді.
Конкурсна комісія для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовує таку систему:
  3 бали – ситуація розв’язана у межах вимог чинних нормативно- правових актів без можливого розвитку конфліктної ситуації;
2 бали – ситуація розв’язана, проте учасник демонструє незнання окремих нормативно-правових актів, що стосуються ситуації. Розвиток конфліктної ситуації не передбачається;
1 бал – хід розв’язання ситуації спонукає до розвитку конфлікту, є ознаки порушення нормативно-правових актів;
0 балів – учасник не орієнтується у можливих шляхах розвитку конфліктної ситуації.          

Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про результати ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

          Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю комісії. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу. 

При вирішенні ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші з печаткою відділу освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата.

Після підготовки відповіді на аркуші проставляється підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.      
        Конкурсна комісія на своєму засіданні заслуховує публічні презентації проєктів програм розвитку закладу загальної середньої освіти загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, шрифт Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт); проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації.
Публічна та відкрита презентація перспективного плану кандидата проходить за наступним регламентом:
- виступ кандидата – до 20 хв.;
- запитання та обговорення –  до 20 хв.
         Оцінювання відкритої публічної презентації здійснюється за такими критеріями від 1 до 5 балів за ступенем вираженості:
? наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу;
? наявність чітко вираженого терміну реалізації завдань та їх досягнення;
? наявність аналізу сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками (інформація, що стосується інформаційної відкритості закладу та розміщена на сайті закладу), визначення наявних проблем;
? реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних ресурсів;
? відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади;
? новизна, використання інноваційних методів та прийомів в управлінській діяльності;
? залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проєктах тощо;
? переваги обраного шляху розвитку закладу.

Презентації, виконані будь-якою мовою, крім української, оцінюються як такі, що не відповідають вимогам – 0 балів.
         Під час презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.
Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії, що вноситься до відомостей про результати оцінювання презентації та співбесіди.

  Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, які є сумою результатів за складання письмового іспиту, вирішення ситуаційного завдання, співбесіди та публічної презентації.  Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів за кожен етап конкурсу.
  Конкурсна комісія за найвищим підсумковим рейтингом на своєму засіданні приймає рішення про визначення переможця конкурсу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь